Urlop pracowniczy dla zaszczepionych – polemika

Czy udzielenie dodatkowego dnia wolnego dla pracowników zaszczepionych może być traktowane jako dyskryminacja pracowników niezaszczepionych. Czy pracodawca ma prawo udzielać takiego urlopu Odpowiedź: tak, pracodawca ma prawo do stosowania takich bonusów. Co więcej, z przepisów da się wyinterpretować obowiązek pracodawcy podjęcia działań zachęcających do szczepienia. Uzasadnienie: Fakty naukowe dotyczące wirusa COVID-19 są jednoznaczne: Wirus jest […]

Przedłużenie kadencji organów organizacji związkowych ze względu na trwającą pandemię

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości przedłużenia kadencji organów związków zawodowych w związku z trwającą pandemią (która istotnie utrudnia, a często wręcz uniemożliwia przeprowadzenie wyborów) dotychczas udzielaliśmy odpowiedzi wskazując na art. 10 ust. 1f w zw. z art. 7 ust. 2 i ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach […]

Niektóre aspekty wyłaniania europejskiej rady zakładowej

Zgodnie z art. 23ust. 1 zd. I „Członkowie europejskiej rady zakładowej, reprezentujący pracowników zatrudnionych w Polsce, w liczbie określonej niniejszą ustawą lub ustawą innego państwa członkowskiego, są wyznaczani lub wybierani w trybie określonym w art. 8 lub 9. Należy zatem spróbować odczytać jak mogą wyglądać art. 8 i 9 ustawy w odniesieniu do rady zakładowej. Art. 8 1. W przypadku […]

Przeprowadzanie szkoleń w pandemii

Na dzień 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie szkoleń z zakresu działalności związkowej nie jest zabronione nawet jeżeli szkolenie to ma mieć postać przykładowo bezpośredniego spotkania 50 osób w wynajętym hotelu. Kwestię zakazów regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii z 6 maja 2021 r. […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – wstępna analiza. Świadectwa kwalifikacji

Przedstawiony projekt to 100 stron proponowanych zmian przepisów i blisko 1400 stron uzasadnienia, analiz uzupełniających uzasadnienie i innych dokumentów. Wprowadzane zmiany są zatem obszerne i niezwykle ważne, dojść ma wręcz do przebudowy systemu energetycznego kraju – ustawa wprowadza rozmaite rozwiązania sprzyjające bardziej ekologicznym formom wytwarzania energii, jej magazynowaniu, elektromobilności itd. Przepisy te bez wątpienia będą […]

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Cały akt należy ocenić jako ogromne odstępstwo na rzecz pracodawców od zasad prawa pracy, w szczególności – od zasady stabilności zatrudnienia. W efekcie jakiekolwiek zmiany tej ustawy dokonane „na korzyść” pracownika nie mają praktycznego znaczenia. Fakt ten potwierdzają nawet przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 962),. Konkretnie w praktyce osoby […]

Polityka Energetyczna Polski – PEP2040 streszczenie ocena

Polityka Energetyczna Polski – PEP2040 stanowi niekonkretny, niewiążący dokument ustalający kierunki polityki państwa w zakresie energii. Streszczenie Polityka wskazuje, że do 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetycznym ma osiągnąć 23%, gdzie źródłem będą farmy wiatrowe na morzu i fotowoltaika. W tym samym roku udział węgla ma spaść do mniej niż […]

Rady pracowników – podstawowe informacje

Rada pracowników jest organem konsultacyjno-informacyjnym, służącym pozyskiwaniu informacji i  przekazywaniu ich pracownikom, pozyskiwaniu ich opinii oraz konsultowaniu tematów objętych informacjami z pracodawcą. Celem działalności rady jest zatem przygotowanie pracowników do zapowiadanych przez pracodawcę  zmian, co ma m.in. przeciwdziałać bezrobociu. Pracownik odpowiednio wcześnie poinformowany jest w stanie lepiej przygotować się do czekających go zmian. Drugim celem […]

Przystąpienie organizacji związkowej do trwającego sporu zbiorowego

O możliwości (lub jej braku)  przystąpienia organizacji związkowej do zgłoszonych już poprzednio przez inny związek żądań sporowych nie rozstrzyga żaden przepis. W temacie tym nie ma także jednoznacznego  orzecznictwa Sądu najwyższego. Temat należy zatem rozpatrzeć w oparciu o komentarze doktryny. W tej opinii przytaczam trzy stanowiska, w tym jedno „przeciw” przystępowaniu do już zawisłych sporów […]

Referendum strajkowe. Pytania i odpowiedzi

Czy przeprowadzenie referendum przedstrajkowego możliwe jest na każdym etapie prowadzenia rokowań? Przepisy tej kwestii nie regulują. Mówią, że przed ogłoszeniem strajku musi być wyczerpana procedura z art. 7-14 ustawy (art. 17 ust. 2 zd. I ustawy o sporach zbiorowych; chodzi o procedurę rokowań i mediacji) oraz musi być przeprowadzone głosowanie zakończone poparciem większości głosujących przy […]