Przeprowadzanie szkoleń w pandemii

Na dzień 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie szkoleń z zakresu działalności związkowej nie jest zabronione nawet jeżeli szkolenie to ma mieć postać przykładowo bezpośredniego spotkania 50 osób w wynajętym hotelu.

Kwestię zakazów regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii z 6 maja 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 861).

Po pierwsze, z § 25 ust. 15 pkt 1 i 3 tego rozporządzenia wynika, że „Do dnia 30 września 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1-1b zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

3) imprez i spotkań do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży, o których mowa w § 9 ust. 15 pkt 2”.

Spotkanie mające na celu szkolenie niezbędne do prowadzenia działalności związkowej mieści się w wyjątku z pkt 1, a może także mieścić się w wyjątku z pkt 3 jeżeli zostanie zorganizowane „w lokalu”, czyli w restauracji.

Dodatkowo, zgodnie z § 25 ust. 16, „Do liczby osób, o której mowa w ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1, ust. 10b pkt 1 i ust. 15 pkt 2 i 3, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.”


Warto też zwrócić uwagę na § 9 ust. 8 tego rozporządzenia. Wynika z niego, że „Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 15, 16, 16a, 19a, 19c-20b, 22, 22a, 26-28, 31, 31c, 32-35 i 35b-37.”

Z kolei § 9 ust. 34c (objęty tym odwołaniem) stanowi, że „Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia”.

Jak więc widać, hotel może organizować spotkania o dowolnym przedmiocie o ile tylko zapewni odpowiednio duże w stosunku do liczby uczestników pomieszczenie.

W świetle powyższego jeżeli będący profesjonalistą hotel znając liczbę uczestników szkolenia a deklaruje, że jest je w stanie zorganizować w sposób zgodny z przepisami omawianego rozporządzenia, to należy uznać, że jest to możliwe i dopuszczalne.

Adw. Łukasz Panasiuk