Możliwość przełożenia wyborów  do organów związków zawodowych w kontekście ustania staniu epidemii i zastąpienia go stanem zagrożenia epidemiologicznego

Dnia 19 sierpnia 2021 r. dnia weszła w życie nowelizacja art. 14i ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1842). Nowelizacja ta dodała do art. 14i ustęp 2 o treści następującej:

Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 1028 z 2022 r.) od dnia 16 maja 2022 r. mamy na terytorium całego kraju stan zagrożenia epidemiologicznego. Z tym samym dniem weszło w życie rozporządzenie z 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. 1027 z 2022 r.).

Art. 14i ust. 2 ustawy jednakowo traktuje stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii, więc zmiana stanu prawnego nie ma większego znaczenia – przepis dalej działa i można go stosować.

Podkreślić należy, że nie ma obowiązku stosowania tego przepisu. Nie ma też już żadnych ograniczeń w możliwości organizowania zebrań czy zgromadzeń. W efekcie wybory do organów związków mogą być przeprowadzane, i będą ważne i skuteczne.

Adw. Łukasz Panasiuk