Przedłużenie kadencji organów organizacji związkowych ze względu na trwającą pandemię

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości przedłużenia kadencji organów związków zawodowych w związku z trwającą pandemią (która istotnie utrudnia, a często wręcz uniemożliwia przeprowadzenie wyborów) dotychczas udzielaliśmy odpowiedzi wskazując na art. 10 ust. 1f w zw. z art. 7 ust. 2 i ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2261). Przepisy te przedłużały kadencje organów związków do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Możliwe było stosowanie ich także do organizacji pracodawców, choć nie było to przedmiotem naszych zainteresowań.

Od dnia 19 sierpnia 2021 r. stan prawny w tej kwestii uległ zmianie. Tego dnia weszła w życie nowelizacja art. 14i ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1842). Nowelizacja ta dodała do art. 14i ustęp 2 o treści następującej:

Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jak widać, różnice wobec obecnego stanu prawnego są drobne – kadencja przedłuża się na maksymalnie 90 dni, a nie 60. To, że przepis stosuje się także do organów organizacji pracodawców nie jest nowością normatywną – wcześniejsze rozwiązanie też się stosowało. Istotną nowością jest natomiast rozszerzenie tego rozwiązania na społecznych inspektorów pracy.

Zgłaszane przez przedstawicieli Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków uwagi, że proponowana nowelizacji art. 14i jest zbędna, bowiem kwestia jest już uregulowana w innych przepisach, zostały pominięte milczeniem. Pozostaje uznać, że nowy art. 14i ust. 2 stanowi w części w jakiej dotyczy organów związków zawodowych i organizacji pracodawców lex specialis wobec wyżej wskazanych przepisach prawa o stowarzyszeniach.