Doświadczenie

Projekty z zakresu prawa pracy zrealizowane, bądź będące w realizacji w ciągu ostatnich pięciu lat
UDZIAŁ W WAŻNIEJSZYCH PROCESACH LEGISLACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRAWEM PRACY
 1. Analizy, doradztwo oraz udział w negocjacjach w ramach Sejmowej Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Pracy (ekspert prawny członków Komisji Kodyfikacyjnej; prof. Pliszkiewicza oraz dr Laki),
 2. Analizy, doradztwo i udział w negocjacjach w ramach Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy oraz Radzie Dialogu Społecznego (ekspert prawny Central Związkowych)
 3. Analiza, doradztwo i udział w negocjacjach w ramach Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej (ekspert prawny Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków).
 4. Analiza, doradztwo i udział w negocjacjach ze stroną rządową, stroną pracodawców oraz stroną społeczną nad rządowym „Programem dla Elektroenergetyki
 5. Analiza, doradztwo i udział w negocjacjach w ramach komisji trójstronnej do spraw branży elektroenergetycznej w zakresie realizacji Dyrektywy nr 54 a tym modelu wyodrębnienia operatora systemu dystrybucyjnego.
 6. Analiza, doradztwo i udział w negocjacjach w ramach Komisji Trójstronnej do spraw branży elektroenergetycznej w zakresie kwestii związanych z akcjami pracowniczymi, a w tym:
  • przygotowanie założeń do projektu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
  • analiza przygotowanego projektu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego – przygotowanie szeregu opinii prawnych wskazujących między innymi problem terminu oświadczeń woli o zamiarze wymiany akcji
  • analiza projektu rozporządzeń do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
  • projekt założeń do noweli ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
  • nadzór prawny nad wskazanymi powyżej pracami
 7. Doradztwo prawne dla stron dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej ENEA,  związane z zagadnieniem ekwiwalentu, wartością akcji pracowniczych, a także z procesami   ich wydawania i konwersji.
 8.  Doradztwo prawne prowadzone dla Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków  związane z procesami kształtowania strategii zbiorowych stosunków pracy w spółkach energetycznych .
 9. Doradztwo prawne, prowadzone dla Rady Związków Zawodowych Energetyków przy PGE ENERGIA S.A.   związane z procesami kształtowania strategii zbiorowych stosunków pracy w spółkach dystrybucji i obrotu tejże grupy.
 10. Doradztwo prawne prowadzone dla Rady Związków Zawodowych Vattenfall Heat Poland S.A.  związane z procesami kształtowania strategii zbiorowych stosunków pracy w spółkach dystrybucji i obrotu tejże grupy
 11. Współpraca z członkami Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa pracy – projekt nowego kodeksu indywidulanego i zbiorowego prawa pracy.
 
PRZYGOTOWYWANE I AKTUALNIE NEGOCJOWANE WAŻNIEJSZE DOKUMENTY Z ZAKRESU PRAWA PRACY W OKRESIE OD 2006 ROKU DO DNIA DZISIEJSZEGO:
 1. Porozumienie Zbiorowe (umowa społeczna) dla Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA wynegocjowane i zawarte w dniu 12-go  kwietnia 2019 r.
 2. Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników PGE Energetyka Cieplna S.A.  – rokowania w toku
 3. Porozumienie Zbiorowe (umowa społeczna) dla pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA wynegocjowane i zawarte w dniu 18 września 2017 r.
 4. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Elektrociepłowni dla Elektrociepłowni Warszawskich (Pgnig Termika S.A.)
 5. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Elektrociepłowni Zduńska Wola.
 6. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Branży Elektroenergetycznej – wypowiedzenie/nowelizacja. Projekt przygotowywany dla Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków Oraz Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA.
 7. Zakładowy układ zbiorowy pracy, przygotowany i wynegocjowany dla pracowników PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o..  Projekt realizowany dla Spółki przy współudziale zarządu spółki oraz związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie,
 8. Zakładowy układ zbiorowy pracy przygotowywany i negocjowany dla pracowników spółki ENEA OPERATOR sp. z o.o. W ramach tego dokumentu opracowywano miedzy innymi systemy płac wraz z taryfikacjami stanowisk pracy. Projekt realizowany dla spółki ENEA Operator sp. z o.o., przy współudziale jej zarządu oraz związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.
 9. Zakładowy układ zbiorowy pracy, przygotowany i wynegocjowany dla pracowników Zespołu Elektrowni „Ostrołęka S.A.”. Dokument ten zawierał systemy płac wraz z taryfikacjami stanowisk pracy. Projekt realizowany dla Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. przy współudziale zarządu spółki oraz związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie w okresie od listopada 2006 do września 2007.  (patrz referencje nr 1)
 10. Analizowany i negocjowany zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników Zakładu Energetycznego Warszawa -Teren Dystrybucja sp. z.o.o. W ramach tego dokumentu były opracowywane systemy płac wraz z taryfikacjami stanowisk pracy. Projekt realizowany dla związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie spółki ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o.
 11. Zakładowy Układ Zbiorowy pracy OLPP sp. z o.o. Projekt realizowany na zlecenie pracodawcy.
 12. Zakładowy układ zbiorowy pracy Energa Techniczna Obsługa Odbiorców sp. z o.o. Projekt realizowany na zlecenie pracodawcy.
 13. Procesy restrukturyzacyjne w grupie kapitałowej ENERGA S.A. zapoczątkowane w 2009 roku i trwające do chwili obecnej. Procesy te obejmują wyodrębnienia części zakładów pracy i przeniesienia ich wraz z pracownikami do nowych podmiotów, takich jak:
 • ENERGA Logistyka S.A.
 • Energa Operator S.A.
 • Energa Obrót  S.A.
 • ENERGA Techniczna Obsługa Odbiorców, sp. z o.o.
 • Energa Obsługa i Sprzedaż, sp. zo.o.
 • Energa Centrum Usług Wspólnych, sp. z o.o.
 • Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.
 • Energa – Spółki Prac na Sieci.

W ramach tych projektów, przygotowywano lub analizowano przygotowany przez  Pracodawców projekt porozumień w trybie art. 26 [1] ustawy o związkach zawodowych. W ramach stałej współpracy z wyżej wymienionymi pracodawcami,  a także stroną społeczną realizowane są także inne, mniejsze projekty z zakresu prawa pracy. 

 1. Procesy restrukturyzacyjne w grupie kapitałowej ENEA zapoczątkowane w 2007 roku i trwające do chwili obecnej. Procesy te obejmują wyodrębnienia części zakładów pracy i przeniesienia ich wraz z pracownikami do nowych podmiotów, takich jak
 • ENEA Operator S.A.
 • ENEA Centrum Usług Wspólnych

Porozumienie w trybie art. 26 [1] ustawy o związkach zawodowych zawierane na okoliczność konsolidacji operatorów systemu dystrybucyjnego Polskiej Grupy Energetycznej.

 1. Porozumienie w trybie art. 26[1] ustawy o związkach zawodowych o przejściu pracowników przygotowane i wynegocjowane dla pracowników ENEA S.A. przechodzących do ENEA OPERATOR. Projekt realizowany dla spółki ENEA S.A. przy współudziale jej zarządu oraz związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie. Projekt realizowany od stycznia do lipca 2007 roku (patrz referencje nr 2)
 2. Analiza i doradztwo prawne przy umowie społecznej (porozumienie w trybie art. 26[1] ustawy o związkach zawodowych) zawartej pomiędzy związkami zawodowymi oraz poszczególnymi spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA. Projekt realizowany dla Kolegium Przewodniczących Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Energa
 3. Analiza i doradztwo prawne przy umowie społecznej kształtującej strategię kształtowania zbiorowych stosunków pracy w spółkach grupy kapitałowej PGE ENERGIA (umowa o współpracy na rzecz prowadzenia dialogu społecznego w grupie kapitałowej PGE ENERGIA. Projekt realizowany na zamówienie Rady Związków Zawodowych Energetyków Polskiej Grupy Energetycznej
 4. Przygotowanie projektu umowy o informowaniu pracowników i prowadzenia z nimi konsultacji w Grupie Kapitałowej ENERGA. Projekt realizowany na zamówienie Rady Związków Zawodowych Energetyków Polskiej Grupy Energetycznej.
 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przygotowany i wynegocjowany dla spółki PGE Dystrybucja Zamość sp. z o.o. przy współudziale zarządu spółki oraz związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.
PODMIOTY, Z KTÓRYMI KANCELARIA WSPÓŁPRACUJE W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY:
 • Energa S.A.
 • Elektrociepłownie Ostrołęka S.A.
 • Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
 • Energa Operator S.A.
 • Energa Obrót  A.
 • ENERGA Techniczna Obsługa Odbiorców, sp. z o.o.
 • Energa Obsługa i Sprzedaż, sp. zo.o.
 • Energa Centrum Usług Wspólnych, sp. z o.o.
 • Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.
 • Energa – Spółki Prac na Sieci
 • PGNIG Dystrybucja S.A. (dawne Elektrociepłownie Warszawskie S.A.)
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Zakładu     Energetycznego  Toruń
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyki Zamojskiej.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Telewizji WIZJA
NIEKTÓRE PODMIOTY, Z KTÓRYMI KANCELARIA WSPÓŁPRACOWAŁA LUB WSPÓŁPRACUJE NA PODSTAWIE JEDNORAZOWYCH LUB ODNAWIALNYCH UMÓW ZLECENIA:
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.
 • ENEA Operator S.A.
 • PGNIG Dystrybucja oddział Zamość
 • Elektrociepłownia Zduńska Wola S.A
 • Zakład Energetyczny Warszawa -Teren Dystrybucja sp. z.o.o
 • ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Ciepło Kaliskie sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz,
 • Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. ul. Augustówka 24.