Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – wstępna analiza. Świadectwa kwalifikacji

Przedstawiony projekt to 100 stron proponowanych zmian przepisów i blisko 1400 stron uzasadnienia, analiz uzupełniających uzasadnienie i innych dokumentów. Wprowadzane zmiany są zatem obszerne i niezwykle ważne, dojść ma wręcz do przebudowy systemu energetycznego kraju – ustawa wprowadza rozmaite rozwiązania sprzyjające bardziej ekologicznym formom wytwarzania energii, jej magazynowaniu, elektromobilności itd. Przepisy te bez wątpienia będą miały długofalowy wpływ na sytuację pracowników i spółek energetycznych, ale będzie to wpływ pośredni, związany z pracą na konkretnym stanowisku. Np. przez kilka lat będzie realizowana wymiana liczników na nowe, które będą przesyłały wyniki drogą radiową – będzie praca dla elektromonterów, ale później zmniejszy się ilość pracy dla osób odpowiedzialnych za pomiary liczników; powstaną też nowe miejsca pracy związane z magazynowaniem energii czy budową stacji ładowania pojazdów.

W tym miejscu wyjaśniam, że przesłany dokument składa się z kilku dokumentów, z których każdy ma własną numerację stron. Jednocześnie program czytający plik daje własną numerację (widoczna ona jest u góry w okienku). Posługiwać się będę tą numeracją, bowiem jest to najszybszy sposób nawigacji w tak dużym dokumencie.

Kwestia najistotniejsza w chwili obecnej – świadectwa kwalifikacji.

Bezpośrednie przełożenie na sytuację pracowników mają zmiany w zakresie świadectw kwalifikacji. Zmiany te wprowadza art. 1 pkt 48 ustawy, widoczny na str. 66-69 pliku. Zmiany wobec istniejącego systemu są znaczne – świadectwa kwalifikacji, które obecnie mogą być ważne bezterminowo, mają być ważne tylko 5 lat (art. 54 ust. 1aa). Towarzyszy temu przebudowa systemu wydawania świadectw (art. 54 ust. 2c i następne). Jednocześnie z załączonych dokumentów z URE (str. 471) wynika, że obecnie wydaje się ok. 300 tyś świadectw rocznie. W dokumencie nie przedstawiono danych jak konieczność odnawiania wszystkich świadectw co 5 lat wpłynie na działanie systemu.

Uważam, że z przepisami tymi powinny zapoznać się osoby mające na co dzień do czynienia z systemem świadectw kwalifikacyjnych, i to one powinny pomóc przygotować stanowisko w tej kwestii. Wskazane jest, by zapoznały się z uzasadnieniem tych przepisów (str. 107-110 pliku), stanowiskiem prezesa URE (str. 471-2 pliku), oraz uwagami strony społecznej (str. 885-896 pliku).

Adw Łukasz Panasiuk