Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

Łączenie, podział, likwidacja związków zawodowych - projekt przepisów

  • 1 [łączenie związków zawodowych] Związek Zawodowy może podjąć uchwałę o połączeniu. Połączenie związków zawodowych polega na utworzeniu nowego związku z dotychczas istniejących lub na przejęciu przez jeden związek zawodowy innego lub innych związków. Sposób oraz zasady połączenia związków zawodowych określają ich uchwały zatwierdzające jednocześnie projekt statutu nowoutworzonego związku lub statut związku przejmującego.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Omówienie zmian systemowych

Pierwsza ważna zmiana polega na zastąpieniu we wszystkich przepisach ustawy pojęcia „pracownik” pojęciem „osoby wykonującej pracę zarobkową”. Jest ona wymuszona przez wyrok TK w sprawie 1/13. Pojęcie „osoba wykonująca pracę zarobkową” nie jest obecnie zdefiniowane ustawowo, i dokonując jego wykładni można jedynie posłużyć się uzasadnieniem w/w wyroku (i ew. dorobkiem orzeczniczym ETS, do którego wyrok nawiązuje). Zastrzec jednak należy, że omawiana zmiana jest skoordynowana z prezydenckim projektem zmiany ustawy o związkach zawodowych (który nie trafił jeszcze do prac legislacyjnych). Ten projekt przewiduje dodanie do ustawy o związkach zawodowych art. 1[1] zawierającego definicję „osoby wykonującej pracę zarobkową” oraz skoordynowaną z nim definicję „pracodawcy”. Generalnie chodzi o objęcie prawem do zakładania związków zawodowych (a w dalszej kolejności – przyznanie prawa do strajku) osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Obie te definicje budzą kontrowersje i zdecydowany sprzeciw jednej ze stron dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

Nowelizacja  ustawy o związkach zawodowych - projket.

Nowelizacja projektu ustawy o związkach zawodowych. Porównanie projektu ustawy o związkach zawodowych z sierpnia 2016 r.  z uwzględniającym poprawki do projektu dokumentem, który został opublikowany na stronach ministerstwa

Główne kwestie zmienione w porównaniu z projektem ustawy z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Uwagi do projektu zmian w ustawie o związkach zawodowych

 

Najistotniejsze problemy tego projektu:

  1. zwiększenie limitów dotyczących uznania reprezentatywności organizacji związkowych z obecnych 10 % na 15% w najnowszym projekcie,
  2. utrzymanie odpowiedzialności karnej za niezłożenie statutu do KRS przez związki zawodowe, pomimo równoległego istnienia przepisów i sankcji w przepisach o KRS, skutkującego podwójną odpowiedzialnością i sprzecznością przepisów w tym zakresie,
  3. potencjalne problemy prawne związane z wykluczającym się stosowaniem kodeksu cywilnego i kodeksu pracy wobec uznania prawie wszystkich jednoosobowych przedsiębiorców za uprawnionych do zrzeszania się;
  4. odpowiedzialność karna za podanie zawyżonej liczby członków, w sytuacji, gdy związek nie ma możliwości praktycznych weryfikacji twierdzeń członków;
  5. podawanie czasu ochrony – wraz z informacją o osobach chronionych w trybie art. 32 ustawy;
  6. ustalenie terminów na wyrażenie zgody na rozwiązanie lub wypowiedzenie zmieniające osób chronionych w trybie art. 32 ustawy.

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie włączenia przepisów o Radzie Dialogu Społecznego do Kodeksu zbiorowego prawa pracy

Analizę należy rozpocząć od wskazania na § 3 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej stanowiących załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 283). Stanowi on że „W ustawie nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (stosunki, które reguluje) oraz podmiotowy (krąg podmiotów, do których się odnosi)”. Pozwala to uznać, że przedstawione zagadnienie sprowadza się w istocie do odpowiedzi na pytanie czy regulacja dotyczące Rady Dialogu Społecznego mieści się w przedmiotowym i podmiotowym zakresie kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Czytaj więcej...

Skrócenie czasu pracy - projekt przepisów

Jednoznaczna ocena projektu jest trudna. Bez wątpienia jest on korzystny dla osób, które już pozostają w stabilnym stosunku pracy i mają lub planują w przyszłości mieć dzieci. Skrócenie czasu pracy przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wynagrodzenia jest dla takich osób bardzo dogodne.

Czytaj więcej...

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.