Sprawa ponadnarodowa w rozumieniu ustawy o europejskich radach zakładowych. Czym zajmują się rady

Artykuł odpowiada na pytanie, czym ma zajmować się Europejska Rada Zakładowa przy Zarządzie centralnym z siedzibą w Polsce. Celem Europejskiej Rady Zakładowej jest w głównej mierze rozwiązywanie spraw o charakterze ponadnarodowym. Zdefiniowanie tego zagadnienia jest zatem niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdej ERZ Z preambuły do dyrektywy 94/45 oraz z ust. 11-15 dyrektywy 2009/38/WE można wywnioskować, […]

Ukonstytuowanie się Europejskiej Rady Zakładowej Grupy Kapitałowej ORLEN W dniu 16-go grudnia, na podstawie uchwały 16-tu członków elektów ukonstytuowała się Europejska Rada Zakładowa Grupy Kapitałowej ORLEN. Zarząd centralny – partner rady, wykonując ustawowy obowiązek zawiadomił o tym fakcie odpowie ministerstwo.

Relacje pomiędzy europejską radą zakładową a zarządem centralnym w przypadku wyłonienia rady w oparciu o rozdział 4 ustawy o europejskich radach zakładowych

Artykuł odpowiada na pytanie o podstawę oraz formę regulującą relacje pomiędzy europejską radą zakładową a zarządem centralnym. Czy relacje te mają być oparte wyłącznie na ustawie z dnia 5-go kwietnia 2002 roku o europejskich radach zakładowych (dalej ustawa) a konkretnie przepisach Rozdziału 4? Czy i w jakim zakresie dopuszczalna jest forma porozumienia (lub też co […]

Niektóre aspekty wyłaniania europejskiej rady zakładowej

Zgodnie z art. 23ust. 1 zd. I „Członkowie europejskiej rady zakładowej, reprezentujący pracowników zatrudnionych w Polsce, w liczbie określonej niniejszą ustawą lub ustawą innego państwa członkowskiego, są wyznaczani lub wybierani w trybie określonym w art. 8 lub 9. Należy zatem spróbować odczytać jak mogą wyglądać art. 8 i 9 ustawy w odniesieniu do rady zakładowej. Art. 8 1. W przypadku […]

Europejskie Rady Zakładowe Wybory przedstawicieli wybierających w następnej kolejności Członków Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego

Jeśli „pracownicy są zatrudnieni w Polsce w więcej niż jednym zakładzie pracy wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym”. Oznacza to, że wybór członków specjalnego zespołu negocjacyjnego (który zajmie się zawarciem porozumienia co do zasad działania Europejskiej Rady Zakładowej) nastąpi w ramach dwufazowej procedury uregulowanej w art. 9 ustawy o Europejskich Radach […]

Europejska Rada Zakładowa Czy przedstawiciel danego zakładu pracy/pracodawcy, uprawniony do wyboru członka specjalnego zespołu negocjacyjnego powinien być jednocześnie jego pracownikiem.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r.  Mandat członka specjalnego zespołu negocjacyjnego wygasa w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące lub zrzeczenia się funkcji. Przepis ten ma odpowiednie stosowanie do członków rady (art. 23 ust. 3 ustawy). 

Europejskie Rady Zakładowe – platforma dialogu społecznego w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym. Konferencja poświęcona Europejskim Radom Zakładowym w formie wirtualnej wizyty studyjnej – w dniach 26 oraz 30 września w NIEMIECKIEJ federacji związkowej DGB

Konferencja poświęcona Europejskim Radom Zakładowym odbyła się w formie wirtualnej wizyty studyjnej (odbytej w dniach 26 oraz 30 września w federacji związkowej DGB). Spotkanie odbyło się w ramach projektu Unii Europejskiej, którego liderem jest  Instytut Polityki Publicznej z Rumunii (IPP Alexandra Johari) Polskę reprezentuje Instytut Spraw Publicznych (Institute of Public Affairs)  ul. Szpitalna 5 lok.22 […]

Europejskie Rady Zakładowe. Zagadnienia praktyczne

Kwestia Europejskich Rad Zakładowych (dalej ERZ) regulowania jest ustawą z dnia 5kwietnia 2002r. o europejskich radach zakładowych (Dz.U. z2018r. poz.1247), która recypuje do prawa polskiego dyrektywę rady 94/45/WEz dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Instytucja […]

Europejskie rady zakładowe wybór przedstawicieli pracowników u poszczególnych pracodawców oraz ewentualne uzupełnienie w razie rezygnacji któregoś z nich

W związku z tworzeniem  Europejskiej Rady Zakładowej, w X  wskazano trzech przedstawicieli pracowników. Obecnie jeden z nich wypowiedział umowę o pracę,  W związku z sytuacją epidemiologiczną, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż do tego dnia X nie zorganizuje spotkania przedstawicieli pracowników, spośród których zostaną wybrani członkowie europejskiej rady zakładowej. Czy istnieje możliwość wskazania innej osoby? Odpowiedź: Przepisy […]