Europejskie Rady Zakładowe Wybory przedstawicieli wybierających w następnej kolejności Członków Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego

Jeśli „pracownicy są zatrudnieni w Polsce w więcej niż jednym zakładzie pracy wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym”. Oznacza to, że wybór członków specjalnego zespołu negocjacyjnego (który zajmie się zawarciem porozumienia co do zasad działania Europejskiej Rady Zakładowej) nastąpi w ramach dwufazowej procedury uregulowanej w art. 9 ustawy o Europejskich Radach Zakładowych. Członków zespołu (najprawdopodobniej w liczbie przypadającej na Polskę) wybiorą spośród siebie przedstawiciele wyłonieni w trybie określonym w art. 9.

Przedstawiciele o których mowa w art. 9 ustawy wyłonieni zostaną, w liczbie trzech na każdego pracodawcę, w następujący sposób.