Analiza Proponowanych Zmian Przepisów Dotyczących Porozumień Zbiorowych i Proceduralnych

Artykuł analizuje projekt zmian przepisów dotyczących porozumień zbiorowych, które mają na celu stworzenie bardziej kontrolowanego systemu ich zawierania i zgłaszania do Komisji Europejskiej ds. Umów Zbiorowych Pracy (KEUZP). Omawia kluczowe zmiany w Kodeksie pracy, Karcie nauczyciela, ustawie o związkach zawodowych oraz innych aktach prawnych, a także potencjalne konflikty i implikacje proceduralne, szczególnie w kontekście sądowej kontroli sporów zbiorowych i strajków.

Pracodawca czy podmiot sprawujący kontrolę / Podmiot decyzyjny jako strona dialogu społecznego

W obecnym stanie prawnym partnerem w dialogu społecznym dla wszystkich przedstawicielstw pracowniczych jest pracodawca – podmiot, o którym mowa w artykule 3 kodeksu pracy. Differentia specifica pracodawcy to między innymi zdolność do dokonywania wszystkich czynności z zakresu indywidualnego prawa pracy m.in. zatrudniania pracowników i zwalniania pracowników. Faktem jest, że polski system prawny wyznacza także „pracodawcę” […]

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy. referat konferencyjny

Wstęp Motywem przewodnim tego referatu  jest przywołany już we wstępie art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tworzący w Polsce model społecznej gospodarki rynkowej. W modelu tym, dialog społeczny i współpraca są mechanizmami mającymi gwarantować rozwój gospodarczy, za pomocą których prowadzące działalność gospodarczą podmioty, oraz osoby uczestniczące w tej działalności jako pracownicy niwelują konflikt, który może wynikać […]

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy

Poniższy tekst jest fragmentem projektu pracy doktorskiej p. Marcina Szymanka (twórca) i Jemu przysługuje pełnia praw autorskich. Wykorzystanie tych treści w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności powielenie ich w jakimkolwiek fragmencie i bez względu na cel, dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem opatrzenia tego fragmentu zastrzeżeniem o treści takiej jak niniejsze. Wstęp Relacje pomiędzy różnymi […]