Konferencja Naukowa 2024 – 35 lat zbiorowego prawa pracy.

Szanowni Państwo!

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków ma przyjemność poinformować o kolejnej konferencji naukowej, która planowana jest na 17 października roku 2024 roku. Miejsce konferencji to Warszawa, Sala lustrzana Pałacu Staszica, siedziby Polskiej Akademii Nauk ul Nowy Świat 72.

Tytuł konferencji brzmi:

35 lat zbiorowego prawa pracy.

W 2024 roku upłynie 35 lat od rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce. W 2021 roku minęły trzy dekady od uchwalenia ustaw reaktywujących podstawę polskiego systemu zbiorowego prawa pracy tj. ustaw o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców oraz o sporach zbiorowych. Z początkiem 2019 roku zbiorowe prawo pracy rozpoczęło ewolucję w kierunku zbiorowego prawa zatrudnienia. Zgodnie z Konstytucją, polska gospodarka posiada społeczno-rynkowy charakter, a według jej preambuły – dialog społeczny stron powinien być podstawą wszystkich jej praw. W naszej ocenie, jubileusz – tak istotnego dla polskiej gospodarki – systemu prawnego, powinien wzbudzić głębszą refleksję naukową. W części pierwszej konferencja podejmie próbę przeglądu zbiorowego prawa pracy w ujęciu ewolucyjnym. Zachodzące w nim zmiany, a także podejmowane w tym zakresie próby, przedstawią aktualną kondycję tego systemu prawnego oraz opartego na nim dialogu społecznego.

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków łącznie z energetycznymi grupami kapitałowymi oraz rządem jest uczestnikiem branżowego dialogu społecznego. Działając na rzecz rozwoju tego dialogu część druga konferencji poświęcona zostanie pracy zespołów trójstronnych, a także wnioskom na przyszłość.

Konferencja będzie miała szeroki zasięg. Obok przedstawicieli odpowiednich ministerstw, świata nauki, central związkowych oraz grup kapitałowych adresatami konferencji będzie Rada Dialogu Społecznego, a także wszystkie branżowe zespoły trójstronne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.Formularz Rejestracyjny

(Możliwość zapisów od 01.04.2024)
REGULAMIN Ogólnopolskiej konferencji naukowej „35 lat zbiorowego prawa pracy”  

§ 1. Termin i czas trwania Konferencji 

 1. Konferencja – 35 lat zbiorowego prawa pracy („Konferencja”) odbywa się w dniu 27 października 2024 r. od godziny 10.00 
 1. Organizatorem Konferencji jest Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków  
 1. Uczestnik Konferencji przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w niej, a w szczególności wstęp na teren, gdzie odbywa się Konferencja jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  
 1. Szczegółowe informacje o Konferencji i jej programie zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.kancelariaregulus.pl 
 1. Konferencja odbywa się w Warszawie, Sala lustrzana Pałacu Staszica, siedziby Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji za uprzednim powiadomieniem dokonanym za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w ust. 4 powyżej.  

§ 2. Rejestracja udziału w Konferencji 

 1. Uczestnikiem Konferencji jest każda osoba, która bierze w niej udział.  
 1. Udział w Konferencji jest możliwy po uprzedniej rejestracji.  
 1. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej Konferencji: https://www.kancelariaregulus.pl/2023/11/28/konferencja-naukowa-2024-35-lat-zbiorowego-prawa-pracy/ i wymaga podania danych: imienia, nazwiska, stopnia/tytułu naukowego/zawodowego, danych kontaktowych (adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz danych do wystawienia faktury (w przypadku odpłatności konferencji). 
 1. Rejestracja rozpocznie się w dniu 01.04.2024 o godz. 8.00 i będzie trwała do 30.09.2024 lub do wyczerpania miejsc.  

§ 3 Zasady udziału w Konferencji  

 1. Przez akceptację niniejszego regulaminu Uczestnicy akceptują ustalone przez Organizatora zasady oraz program Konferencji i zobowiązują się nie zakłócać przebiegu Konferencji.   
 1. Przed wejściem na Wydarzenie uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w czynnościach związanych z potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji.  
 1. Organizator planuje przeprowadzenie transmisji na żywo z Konferencji oraz rejestracji jej przebiegu w celu dokumentacyjnym, informacyjnym i promocyjnym.   
 1. Uczestnik biorąc udział w Konferencji, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w celach wskazanych w ust. 4 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu. Zgoda ta obejmuje rozpowszechnianie wizerunku i głosu utrwalonego w związku z udziałem w Konferencji poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, na profilach w mediach społecznościowych i na wydarzeniach promocyjnych.  

§ 4. Zmiana Regulaminu  

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://www.kancelariaregulus.pl/2023/11/28/konferencja-naukowa-2024-35-lat-zbiorowego-prawa-pracy/. Uczestnikom jest on również udostępniony w formularzu rejestracyjnym, gdzie możliwe jest jego pobranie. Regulamin będzie też dostępny na terenie Konferencji.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Taka zmiana wejdzie w życie z chwilą publikacji zmienionego regulaminu na stronie internetowej Konferencji.  

§ 5. Zasady bezpieczeństwa 

 1. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie Konferencji oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Konferencji i/lub właściwe służby.  
 1. Uczestnictwo w Konferencji może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach i obszarach, zgodnie z obowiązującym programem i porządkiem. Zabronione jest przebywanie poza wyznaczonym obszarem Konferencji.  
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Konferencji oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych.  
 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników i personelu, Organizator zabrania wnoszenia na teren Konferencji niebezpiecznych przedmiotów. W tym celu Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia bagażu i użycia detektora metali. Odmowa zgody na skorzystanie przez Organizatora z tego uprawnienia wobec danej osoby jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konferencji.  
 1. Uczestnicy biorąc udział w Konferencji nie mogą posiadać ani wnosić na jej teren: 
 1. jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów uznanych za niebezpieczne (np. nóż),  
 1. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,  
 1. długich parasoli,  
 1. zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami.  
 1. Organizator zabrania manifestowania światopoglądu, w tym w szczególności poglądów politycznych, prowadzenia działalności handlowej, promocyjnej i reklamowej w czasie Konferencji, chyba że zostanie w tym celu udzielona wyraźna zgoda.  
 1. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, zakłócić porządek Konferencji, albo naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych nie mają prawa wstępu na Konferencję. Personel Konferencji uprawniony jest do zobowiązania takiej osoby do niezwłocznego opuszczenia terenu Konferencji.  
 1. W przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego, Personel Konferencji jest uprawniony do:  
 1. wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości,  
 1. sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty, o których mowa w §5 ust. 6,  
 1. wezwania Uczestnika do stosownego zachowania,  
 1. żądania opuszczenia terenu Konferencji przez Uczestnika i zastosowania wszelkich dostępnych środków, w tym także zatrzymania do chwili przyjazdu Policji, jeśli Uczestnik pomimo wcześniejszego upomnienia nadal zachowuje się w sposób naruszający ład i porządek publiczny.  
 1. W przypadku zakłócania przez Uczestnika zasad ustalonych przez Organizatora, Personel Konferencji jest uprawniony do wezwania Uczestnika do stosownego zachowania i/lub do niezwłocznego opuszczenia terenu Konferencji. 
 1. Organizator może korzystać z monitoringu obejmującego cały teren Konferencji, jak i jego poszczególne fragmenty celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Konferencji.  
 1. Na terenie Konferencji Organizator zabrania palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających.   
 1. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować personel Konferencji o zauważonym zagrożeniu dla życia i zdrowia Uczestników.  

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych  

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizator informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków z siedzibą przy ul. Marszałkowska 21/25 lok. 76, 00-628, Warszawa. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: rejestracji i udziału w Konferencji – 35 lat zbiorowego prawa pracy.  
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla umożliwienia uczestnictwa w Konferencji.  
 1. Pani/Pana dane osobowe podane w toku rejestracji nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne w organizacji wydarzenia. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia Konferencji, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z uczestnictwa w niej. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.  
 1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku i głosu mogą zostać utrwalone na zdjęciach lub filmach z Konferencji i podlegać przetwarzaniu na stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją, w tym na potrzeby relacji z wydarzenia – zgodnie z §3 ust. 4-5 Regulaminu.  
 1. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: szymanek@kancelariaregulus.pl 
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

§ 7. Postanowienia końcowe  

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, zmiany jej programu i formuły bez podawania przyczyn. 
 1. O odwołaniu wydarzenia, zmianach programu albo formuły Organizator ogłosi na stronie internetowej Konferencji.  
 1. Organizator nie będzie zobowiązany wobec Uczestników do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1.  
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.