Uzasadnienie projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy 2018

 Publikacja Komisji Kodyfikacyjnej

I.     Założenia ogólne Kodeksu zbiorowego prawa pracy (KZPP)

1.      Potrzeba kodyfikacji zbiorowego pracy

Zbiorowe prawo pracy stanowi jedną z dwóch głównych części prawa pracy, którego odrębność gałęziowa została wyraźnie stwierdzona przez ustawodawcę. Jednocześnie w przeciwieństwie do indywidualnego prawa pracy część zbiorowa nie została kompleksowo skodyfikowana. Przepisy dotyczące układów zbiorowych pracy oraz niektórych innych porozumień zbiorowych czy też trybu wydawania regulaminów zakładowych (z udziałem przedstawicieli pracowników) znalazły się w kodeksie pracy. Już jednak problematyka związków zawodowych, organizacji pracodawców, rozwiązywania sporów zbiorowych czy też niektórych szczególnych procedur zbiorowych znalazła się w ustawach odrębnych. Utrzymywanie takiego podziału trudno jest uzasadnić. Trzeba też zwrócić uwagę na rozwój oraz swoiste ustabilizowanie się prawnej regulacji relacji zbiorowych. Zostały ukształtowane ogólne zasady, na których zbiorowe pracy w społecznej gospodarce rynkowej ma być oparte. Przełomowym momentem było niewątpliwie rozszerzenie podmiotowego zakresu prawa koalicji i objęcie nim osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Istnieje wreszcie integralny związek między przepisami indywidualnego prawa pracy a mechanizmami zbiorowymi. Ochrona oferowana pracownikom (osobom zatrudnionym) przez ustawodawcę uzupełnia ochronę będącą efektem autonomicznych negocjacji partnerów społecznych. To właśnie ich dialog ma być jednym z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego państwa (art. 20 Konstytucji). W tworzeniu autonomicznych standardów zatrudnienia mają uczestniczyć co najmniej związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje (art. 59 ust. 1 Konstytucji). Partnerzy społeczni mają prawo prowadzenia rokowań w celu zawierania układów i innych porozumień zbiorowych, a także rozwiązywania sporów zbiorowych (art. 59 ust. 2 Konstytucji). Jednocześnie, ustrojodawca gwarantuje związkom zawodowym prawo do strajku (art. 59 ust. 3 Konstytucji).

Trzeba dodać, że istnieje już dość bogata praktyka rzeczywistych relacji zbiorowych między niezależnymi podmiotami reprezentującymi interesy pracowników i pracodawców. W przyszłym roku upłynie 30 lat od początku transformacji ustrojowej w Polsce, zaś podstawowe dla zbiorowego prawa pracy ustawy zostały uchwalone w 1991 r. Wspomniana praktyka wsparta dorobkiem nauki oraz orzecznictwem sądowym uzasadnia wniosek, że zbiorowe prawo pracy może być obecnie przedmiotem kodyfikacji. Taką konstatację potwierdzają zresztą podejmowane już dwukrotnie próby. Brak uzasadnienia, aby ta fundamentalna dla organizacji państwa i kształtowania relacji społecznych materia pozostawała nieskodyfikowana (zwłaszcza w sytuacji, gdy polskie prawo pracy ma być gałęzią skodyfikowaną). Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy zbiorowe prawo pracy ma być skodyfikowane odrębnie, czy też stanowić część jednolitej kodyfikacji, jak ma to miejsce w większości tych krajów europejskich, które zdecydowały się na formę kodeksu.

Kodyfikacja to również odpowiedź na głęboki kryzys, który dotknął relacje zbiorowe w ostatnich latach, a który powoduje zasadniczy rozdźwięk między deklaracjami ustrojodawcy a faktyczną pozycją negocjacji zbiorowych oraz zawieranych w ich wyniku układów i innych porozumień zbiorowych. Zaproponowana w Kodeksie formuła zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych stanowi odpowiedź na załamanie się idei dialogu społecznego w ostatnich latach. Podstawowym problemem jest zmniejszający się poziom uzwiązkowienia oraz niewielka liczba pracodawców objętych zakresem działania związków zawodowych. Do tego nie wykształciły się powszechne mechanizmy współdziałania między partnerami społecznymi na poziomie ponadzakładowym. Podobnie niezadawalający jest stan przedstawicielstw wybieranych. Rady pracowników nie zyskały większego zainteresowania ze strony zatrudnionych a przedstawiciele wyłaniani w trybie przyjętym u danego, już choćby ze względu na brak odpowiedniej pozycji negocjacyjnej, nie mogą być traktowani jako istotny uczestnik negocjacji zbiorowych. Efektem powyższych zjawisk jest bardzo niewielki (w porównaniu z krajami Europy Zachodniej) zakres objęcia pracowników postanowieniami układów i innych porozumień zbiorowych. Oznacza to niemożność wykorzystania potencjału, jaki niesie ze sobą dialog społeczny. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest atrofia negocjacji ponadzakładowych, które w wielu państwach stanowią podstawowy instrument kształtowania warunków zatrudnienia. Rokowania na poziomie przedsiębiorstw i zakładów pracy, jakkolwiek bardziej popularne, również mają ograniczony zakres zastosowania i nie składają się na kompleksową regulację.

Podstawowym warunkiem zmiany tego stanu rzeczy jest przebudowa modelu reprezentacji zbiorowej, zwłaszcza po stronie pracowniczej. Po pierwsze, konieczna jest większa elastyczność, gdy chodzi o struktury związkowe na poziomie zakładowym. Konstrukcja zakładowej organizacji związkowej, jakkolwiek związana z pewnymi uprawnieniami dla związków zawodowych, jest również postrzegana jako przeszkoda w rozwoju ruchu związkowego. Związkom zawodowym należy pozostawić większą swobodę w kształtowaniu ich struktur wewnętrznych, określając jednocześnie mechanizmy współdziałania z pracodawcą. Efektem jest konstrukcja delegata związkowego, który będzie mógł działać na rzecz pracowników reprezentowanych przez dany związek zawodowy również u mniejszych pracodawców. Po drugie, kodyfikacja ma promować przedstawicielstwa wybierane. Proponowane są rozwiązania, które mają wspierać tworzenie i funkcjonowanie rad zakładowych (zastępujących dzisiejsze rady pracowników). Z kolei u mniejszych pracodawców ma być powoływany delegat załogi o kompetencjach analogicznych do rady zakładowej. Jednocześnie kodeks ma promować prowadzenie dialogu społecznego i zawieranie porozumień zbiorowych. W tym zakresie ma pozostawać w ścisłym związku z kodeksem pracy, który rozszerza swobodę działania partnerów społecznych, w tym zakres spraw, w których będą dopuszczalne odstępstwa od standardów ustawowych – również na niekorzyść pracowników. Projekt KZPP zakłada dużo większą elastyczność w zawieraniu układów zbiorowych oraz uporządkowanie systemu autonomicznych źródeł prawa pracy.

2.      Zakres przedmiotowy i podmiotowy KZPP

Zakres przedmiotowy KZPP określony został w art. 1 i obejmuje zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych i innych przedstawicielstw pracowniczych oraz organizacji pracodawców, a także zbiorowe stosunki pracy oraz inne stosunki prawne z nimi związane. Tym samym – jeśli KZPP wejdzie w życie – po raz pierwszy do polskiego ustawodawstwa wprowadzone zostanie doktrynalne pojęcie „zbiorowe stosunki pracy”. Rozumieć przez nie należy stosunki prawne łączące przede wszystkim partnerów społecznych. Zgodnie z art. 4 KZPP partnerami społecznymi są przedstawicielstwa pracownicze z jednej strony oraz pracodawcy i ich organizacje z drugiej strony. Wyjątkowo stronami tych stosunków mogą być także wyodrębnione społeczności pracownicze (np. załoga zakładu pracy). Poza zbiorowymi stosunkami pracy przedmiotem KZPP są także inne stosunki prawne z nimi związane, a także wymienione na wstępie przepisu stosunki ustrojowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych i innych przedstawicielstw pracowniczych oraz organizacji pracodawców. Podkreślenia wymaga, że w projektowanym przepisie znalazło się także przykładowe wyliczenie zbiorowych stosunków pracy i stosunków prawnych z nimi związanych. Są nimi negocjowanie i zawieranie układów i innych porozumień zbiorowych, wydawanie regulaminów, rozwiązywanie sporów zbiorowych, informowanie przedstawicieli pracowników oraz przeprowadzanie z nimi konsultacji, a także uprawnienia przedstawicielstw europejskich.

Poza KZPP znalazły się materie związane z zasadami działania Rady Dialogu Społecznego, wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz innych instytucji dialogu społecznego, które – pomimo przynależności systemowej do zbiorowego prawa pracy – są regulowane przepisami odrębnymi.

W art. 4 KZPP wskazano rodzaje zbiorowych przedstawicielstw pracowniczych.  W ujęciu systematycznym wyróżnić należy pięć rodzajów takich przedstawicielstw:

1) związki zawodowe i ich organizacje (przedstawicielstwo związkowe);

2) rady zakładowe oraz delegaci załogi (przedstawicielstwo wybierane);

3) przedstawiciele pracowników wyłonieni w trybie przyjętym u pracodawcy (przedstawicielstwo wyłaniane);

4) w przedsiębiorstwach o zasięgu europejskim, w spółkach europejskich, w spółdzielniach europejskich oraz w spółkach powstałych w wyniku połączenia transgranicznego  spółek – specjalne zespoły negocjacyjne, europejskie rady zakładowe, organy przedstawicielskie lub inne przedstawicielstwa powoływane w drodze porozumienia w celu wykonywania uprawnień do uzyskiwania informacji oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami (przedstawicielstwo europejskie);

5) inne przedstawicielstwa powoływane do reprezentowania pracowników na podstawie przepisów szczególnych (np. rady pracownicze w przedsiębiorstwach państwowych czy organy samorządu zawodowego uregulowane w przepisach odrębnych).

W pewnym zakresie na zasadach określonych w przepisach szczególnych podmiotami zbiorowych stosunków pracy są również wyodrębnione zbiorowości pracownicze, w tym załoga zakładu pracy.

Jeśli chodzi o zakres podmiotowy KZPP to powinien on być rozważany w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze zakres ten jest wyznaczany bezpośrednio poprzez określenie podmiotów stosunków prawnych składających się na przedmiot KZPP. W tym znaczeniu zakres podmiotowy KZPP obejmuje pracodawców i organizacje pracodawców oraz partnerów społecznych i inne podmioty zbiorowych stosunków pracy i stosunków z nimi związanych. Jednak z punktu widzenia beneficjentów regulacji prawnych zawartych w KZPP jego zakres podmiotowy może być definiowany także przez krąg podmiotów, w imieniu których i na rzecz których działają przedstawicielstwa zbiorowe.

W tym aspekcie kluczowe znaczenie przypisać należy zasadzie wyrażonej w art. 2 KZPP, który stanowi, że przepisy Kodeksu dotyczące:

1) pracowników – stosuje się odpowiednio do innych osób uprawnionych do zrzeszania się w związkach zawodowych;

2) pracodawców – stosuje się odpowiednio do podmiotów zatrudniających inne osoby uprawnione do zrzeszania się w związkach zawodowych,

– chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zakres beneficjentów KZPP został zatem określony przez krąg podmiotów uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Stosownie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. (K 1/13) prawo to została zakreślone w sposób bardzo szeroki. Zgodnie z art. 27 KZPP poza pracownikami w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy prawa związkowe przysługują także osobom niebędącym pracownikami jeżeli:

1) wykonują  osobiście pracę zarobkową na rzecz innego podmiotu, oraz

2) nie zatrudniają do tej pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz

3) mają interesy grupowe, które mogą być chronione przez związek zawodowy.

Ponadto z pewnymi ograniczeniami prawa te przysługują emerytom, rencistom i osobom pozostających w stanie spoczynku, bezrobotnym, funkcjonariuszom służb państwowych oraz osobom świadczącym osobiście pracę bez wynagrodzenia, w tym wolontariuszom, i stażystom, a także osobom skierowanym do pracodawców w celu odbycia służby zastępczej.

W przepisach KZPP podstawowym pojęciem określającym beneficjentów tego kodeksu jest pojęcie pracownika. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej oznacza to także inne osoby niż pozostające w stosunku pracy. Projekt KZPP zmierza zatem do rozszerzenia zakresu podmiotowego zbiorowego prawa pracy poprzez objęcie nim w większym zakresie niż dotychczas także osób nie posiadających formalnie statusu pracowników.  

Formuła z art. 2 KZPP oznacza ponadto, że rozwiązania zawarte w KZPP opierają się na standardzie prawa pracy, a więc są ukierunkowane na regulację sytuacji pracowników i pracodawców. Odstępstwa od tego standardu muszą być wyraźnie wyartykułowane (tak jak ma to miejsce przykładowo w odniesieniu do przedstawicielstw wybieranych), w przeciwnym wypadku brak jest podstaw do ograniczania praw wynikających z KZPP względem osób pozostających w innych stosunkach prawnych niż stosunki pracy.

.

3.      Charakter KZPP

Propozycje zawarte w KZPP mają na celu stworzenie ram prawnych dla swobodnego kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy partnerami społecznymi, z uwzględnieniem słusznych interesów zarówno samych partnerów, jak i reprezentowanych przez nich społeczności. Z tego punktu widzenia jednym z najważniejszych przepisów KZPP jest art. 5, który wyraża zasadę swobody regulowania zbiorowych stosunków prawnych przez ich podmioty. Oznacza to, że w braku przepisu szczególnego, który tę swobodę wyraźnie ogranicza, partnerzy społeczni (i ewentualnie inne podmioty) będą mogli w sposób dowolny kształtować swoje wzajemne relacje w drodze układów zbiorowych pracy, innych porozumień a nawet umów. W konsekwencji większość przepisów KZPP dotyczących zbiorowych stosunków pracy będzie miała charakter dyspozytywny w tym znaczeniu, że będą one stosowane jedynie w tych przypadkach, kiedy partnerzy społeczni nie skorzystają z uprawnień wynikających z art. 5 § 1 KZPP.     

W zakresie wynikającym z przepisów szczególnych zbiorowe stosunki pracy będą mogą być regulowane również przez orzeczenia arbitrażowe kończące spór zbiorowy (art. 5 § 2).

4.      Zasady ogólne kodyfikacji zbiorowego prawa pracy

Zbiorowe prawo pracy, podobnie jak indywidualne prawo pracy i inne gałęzie systemu prawnego opiera się na zasadach, które określają podstawowe założenia danego systemu norm i pełnią różnorodne funkcje w procesie wykładni, jak też stosowania prawa. KZPP ujmuje główne zasady zbiorowego prawa pracy w formie przepisów znajdujących się początkowej części tego aktu.

Wolność tworzenia związków zawodowych gwarantuje art. 12 Konstytucji RP. Przepis art. 6 KZPP reguluje zakaz dyskryminowania ze względu na przynależność związkową albo brak przynależności związkowej. Dotyczy to przede wszystkim zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, ale przepis nie ogranicza swego zastosowania do tej wyłącznie sfery.

Samorządność i niezależność związków zawodowych i organizacji pracodawców – od władz publicznych – ale także od innych podmiotów, pozostają podstawowymi zasadami zbiorowego praw pracy (art. 7 KZPP).

Przepis art. 8 KZPP wprowadza nakaz równego traktowania związków zawodowych i organizacji pracodawców.

KZPP w art. 9 utrzymuje dotychczasowe zasady reprezentowania pracowników przez związki zawodowe. Generalną zasadą jest obowiązek działania związku zawodowego na rzecz wszystkich pracowników, jednak w sprawach indywidualnych jedynie na rzecz swoich członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Związek zawodowy może podjąć się reprezentowania pracownika niebędącego jego członkiem w sprawach indywidualnych, na jego wniosek.

Dialog i współpraca między partnerami społecznymi są podstawami zbiorowych stosunków pracy. Przepis art. 10 KZPP ustanawia obowiązek kierowania się zasadą dialogu i współpracy między partnerami społecznymi. Przepis art. 12 KZPP odnosi się do władz publicznych, które zarówno wspierają dialog i współpracę między partnerami społecznymi, jak też kierują się tą zasadą we własnych relacjach z nimi.

Dialog i współpraca opierać się musi na wzajemnym poszanowaniu praw i słusznych interesów drugiej strony oraz interesu społecznego (art. 11 § 1 KZPP). Wyraża się to między innymi w traktowaniu strajku i innych akcji protestacyjnych, jako środków ostatecznych (art. 11 § 2 KZPP).

Pracownicza partycypacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest zasadą zbiorowego prawa pracy, której szczegółowe formy realizacji określają przepisy szczególne (art. 13 KZPP).

5.      Słowniczek ustawowy

W KZPP znajduje się słowniczek zawierający definicje kluczowych dla tego kodeksu pojęć prawnych. Najważniejsze definicje dotyczą pojęcia pracownika oraz pracodawcy. Wskazuje się, że jeśli chodzi o pracowników to pod tym pojęciem rozumie się pracowników zdefiniowanych w indywidualnym prawie pracy, gdzie pisze się, iż termin ten oznacza osobę zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Określenie „pracownicy” stosuje się odpowiednio do innych osób uprawnionych do zrzeszania się w związkach zawodowych. Jeśli chodzi zaś o pracodawców – stosuje się odpowiednio do podmiotów zatrudniających inne osoby uprawnione do zrzeszania się w związkach zawodowych. Pojęcie zakładu pracy, mimo że niezdefiniowane pojmuje się jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności przez pracodawcę.

Precyzuje się również znaczenie: 1) związku zawodowego wchodzącego w skład Rady Dialogu Społecznego, wskazując, że chodzi o organizację związkową reprezentatywną w rozumieniu przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 2) organizacji pracodawców wchodzącej w skład Rady Dialogu Społecznego, pisząc, że chodzi o organizację pracodawców reprezentatywną w rozumieniu przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, czy 3) bardzo ważnego pojęcia dla nowo tworzonego zbiorowego kodeksu pracy, a mianowicie zakładowego przedstawicielstwa związkowego związku zawodowego wchodzącego w skład Rady Dialogu Społecznego – twierdząc, że chodzi o zakładowe przedstawicielstwo związkowe będące jednostką organizacyjną organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo zakładowe przedstawicielstwo związkowe będące jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, bądź też 4) organizacji związkowej reprezentującej pracowników, przez która rozumie się również zrzeszenia (federacje) związków zawodowych, a także ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje) zrzeszające związki zawodowe lub zrzeszenia (federacje) związków zawodowych oraz 5) ponadzakładowej organizacji związkowej stanowiącej organizację związkową będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją).

Warto zwrócić uwagę na autonomiczne definicje słowniczkowe dotyczące przepisów odrębnych, gdzie wskazuje się, że chodzi o przepisy prawa znajdujące się poza Kodeksem. Pozostałe definicje zawarte w słowniczku mają charakter wyłącznie porządkujący, gdzie np. wskazuje się, że jeśli chodzi o Kodeks pracy to rozumie się przez to ustawę z określonego dnia. Powyższe dotyczy również: ustawy kodeks postępowania cywilnego, ustawy kodeks cywilny, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

6.      Relacja KZPP i KP

Zbiorowe prawo pracy jest integralną częścią szerszej gałęzi prawa – prawa pracy. W ujęciu systemowym zbiorowe stosunki pracy i stosunki z nimi związane objęte są przedmiotem prawa pracy jako tzw. stosunki prawne związane ze stosunkami pracy. Indywidualne prawo pracy, a więc prawo stosunku pracy, ukierunkowane jest głównie na ochronę praw związanych ze świadczeniem pracy, z kolei zbiorowe prawo pracy ma na celu w większym stopniu ochronę interesów osób zatrudnionych. A zatem najważniejszą funkcją zbiorowego prawa pracy jest stworzenie mechanizmów ochrony zbiorowej, opartych na instrumentach dialogu społecznego, których zadanie jest uzupełnienie ochrony, jaką nad pracownikami (a nawet szerzej – osobami zatrudnionymi) roztaczają przepisy indywidualnego prawa pracy. Tym samym KZPP, który ma zastąpić kilka obowiązujących obecnie ustaw z zakresu zbiorowego prawa pracy, dopełnia przepisy indywidualnego prawa pracy.

Z powyższych względów Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy postrzegać należy jako pewną spójną całość. Dotyczą bowiem różnych aspektów tego samego zjawiska jakim jest praca człowieka na rzecz innego podmiotu. W sensie legislacyjnym przepisy Kodeksu pracy są w świetle KZPP przepisami odrębnymi, i odwrotnie – przepisy KZPP są przepisami odrębnymi dla Kodeksu pracy.

KZPP operuje siatką pojęć identycznych z tymi, które są używane w przepisach projektu Kodeksu pracy. Oznacza to, że analogiczne pojęcia używane w obu projektach rozumieć należy tak samo. Dlatego w słowniczku ustawowym KZPP nie definiowano pojęć, które zdefiniowano w projekcie Kodeksu pracy.  

W praktyce powstał problem podziału niektórych materii pomiędzy przepisy projektów Kodeksu pracy i KZPP. Dotyczy to przykładowo takich kwestii, jak regulaminy zakładowe, procedury stosowane przy zwolnieniach grupowych czy transferze przedsiębiorstwa. Co do zasady przyjęto kryterium przedmiotowe, tzn. w KZPP zaproponowano rozwiązania dotyczące trybu wydawania aktów zakładowych czy przeprowadzania zbiorowej konsultacji, a więc sprawy, w których zaangażowane są zbiorowe przedstawicielstwa pracownicze.   

II.     Nowe lub zmienione instytucje prawne:

1.      Nowa formuła zakładowego przedstawicielstwa związkowego

KZPP wprowadza istotne zmiany, gdy chodzi o model reprezentacji związkowej na poziomie zakładowym. Proponuje się odejście od sztywnej konstrukcji zakładowej organizacji związkowej, która ogranicza rozwój ruchu związkowego, zwłaszcza u mniejszych pracodawców (u których trudny do spełnienia jest warunek zrzeszania co najmniej 10 członków będących pracownikami danego pracodawcy, a jednocześnie trudno jest stworzyć międzyzakładową organizację związkową). Związki zawodowe mają być reprezentowane na poziomie zakładowym przez delegatów związkowych wyłanianych zgodnie ze statutami związków.

Delegat jest osobą upoważnioną do reprezentowania związku wobec pracodawcy i działania w sferze zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Delegat może działać u każdego pracodawcy, u którego zatrudniony jest przynajmniej jeden pracownik objęty ochroną danego związku (członek lub osoba, co do której związek zawodowy zgodził się na objęcie ochroną). Stwarza to możliwość zasadniczego rozszerzenia zakresu działania związków i reprezentacji pracowników (zatrudnionych) również wówczas, gdy nie było możliwe stworzenie tradycyjnych struktur związkowych. Delegatem może być pracownik zatrudniony u danego pracodawcy lub inna osoba. Delegat może korzystać z całego zaplecza związkowego i kontaktować się z osobami objętymi ochroną. Zasady współdziałania, w tym zasady korzystania z niezbędnych środków technicznych, mają określić wspólnie pracodawca oraz związek zawodowy.

Jeżeli związek zawodowy spełnia u pracodawcy kryteria reprezentatywności parametrycznej, może utworzyć bardziej sformalizowaną strukturę, jaką jest zakładowa organizacja związkowa. Delegat związkowy, ze względu na swoje kompetencje i usytuowanie, ma jednak analogiczne możliwości działania jak zakładowa organizacja związkowa. Może też skupiać wokół siebie pracowników i innych zatrudnionych, inicjując rozwój związku zawodowego u danego pracodawcy oraz integrując środowisko pracownicze.

Dzięki formule delegata związkowego nie ma też potrzeby utrzymywania dość sztucznej i negatywnie postrzeganej przez pracodawców konstrukcji międzyzakładowej organizacji związkowej (związek zawodowy może dużo swobodniej działać u różnych pracodawców dzięki swoim delegatom). Jednocześnie zakłada się, że przepisy przejściowe zagwarantują dalsze funkcjonowanie istniejących obecnie zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie gwałtowanych zmian w sposobie funkcjonowania związków zawodowych.

Model reprezentacji na poziomie zakładowym jest w dużym stopniu determinowany przez rozszerzający się zakres prawa koalicji. Potencjał związków zawodowych ma być ustalany z uwzględnieniem nie tylko pracowników i funkcjonariuszy, lecz również osób zatrudnionych na innej podstawie (w tym zwłaszcza na podstawie umów cywilnoprawnych), jeżeli są związane z pracodawcą przez co najmniej 182 dni.

2.      Nowa formuła ochrony stosunku pracy działaczy związkowych

KZPP przewiduje nowy mechanizm szczególnej ochrony działacza związkowego. Jest to odpowiedź na wątpliwości, jakie pojawiają się na gruncie obecnego art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Przepis ten tworzy mechanizm ochronny niezależnie od przyczyn działania pracodawcy, a zgodę w sprawie rozwiązania stosunku pracy wyraża zarząd danej zakładowej organizacji związkowej. W projekcie proponuje się rozwiązanie, które ma chronić działaczy związkowych przed represjami ze strony pracodawcy, jednocześnie nie będąc przedmiotem nadużyć ze strony związków zawodowych. Występując do sądu pracy działacz związkowy będzie mógł wnosić o zawieszenie skutków prawnych dokonanego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, co wstrzymuje bieg okresu wypowiedzenia. Sąd utrzymuje zawieszenie skutków prawnych dokonanego wypowiedzenia, a jeżeli stosunek pracy ustał albo warunki pracy lub płacy zostały zmienione, sąd zobowiązuje pracodawcę do zatrudnienia pracownika na dotychczasowych warunkach albo przywrócenia jego poprzednich warunków płacy i pracy, chyba że pracodawca uprawdopodobni, że wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn innych niż wykonywanie funkcji związkowej. Uchylenie postanowienia w przedmiocie zawieszenia skutków prawnych dokonanego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy będzie mogło nastąpić w każdym czasie na wniosek pracodawcy, jeżeli przebieg postępowania będzie wskazywać, że wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy nie miało związku z wykonywaniem funkcji związkowych. Z ochrony mają korzystać również działacze związkowi zatrudnieni na innej podstawie niż stosunek pracy. Analogiczny mechanizm ochronny ma być stosowany również wobec osób wchodzących w skład przedstawicielstw wybieranych.

3.      Reprezentatywność zakładowa

Ważnym elementem proponowanych rozwiązań jest poszukiwanie wyraźnego mandatu do reprezentowania pracowników w sprawach zbiorowych. Wiąże się to z poszukiwaniem nowej koncepcji reprezentatywności na poziomie zakładowym. Ważną zmianą ma być odejście od zasady, że z braku spełnienia kryteriów reprezentatywności przez którykolwiek ze związków przymiot reprezentatywności ma przysługiwać największej strukturze związkowej u danego pracodawcy. Proponuje się ponadto, by niektóre uprawnienia zbiorowe przysługiwały wyłącznie reprezentatywnym zakładowym przedstawicielstwom związkowym (np. uprawnienia w zakresie zawierania i podejmowania decyzji dotyczących układów zbiorowych pracy czy też prowadzenia sporów zbiorowych).

Związki zawodowe mogą uzyskać mandat negocjacyjny w różny sposób, w tym w trybie referendalnym (co stanowi nowość). Trzeba dodać, że te same kryteria reprezentatywności obowiązują niezależnie od tego, czy pracodawca jest objęty zakresem działania zakładowej organizacji związkowej, czy też delegata związkowego. Na poziomie zbiorowym utrzymana zostaje również kompetencja związków zawodowych do działania na rzecz wszystkich pracowników niezależnie od ich przynależności związkowej.

Jako pierwsze pojawia się procentowe kryterium reprezentatywności ukształtowane na poziomie 10% dla przedstawicielstw tych związków, które wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego. Dla pozostałych związków zawodowych proponuje się próg 15%. Podniesienie progów (obecnie ukształtowanych na poziomie 7% albo 10%) jest związane zarówno z poszukiwaniem wyraźniejszego mandatu negocjacyjnego, jak też rozszerzaniem kręgu zatrudnionych, którym gwarantuje się wolność koalicji. Jeżeli progi procentowe nie zostaną osiągnięte, reprezentatywność może być ustalona w trybie referendalnym. Głosowanie załogi ma stanowić o wyraźnym poparciu dla związku zawodowego. W referendum mogą uczestniczyć przede wszystkim zakładowe przedstawicielstwa związkowe działające u danego pracodawcy. Z ich braku lub w razie nieuzyskania przez nie reprezentatywności grupa pracowników może się zwrócić o udział w referendum do związku zawodowego reprezentowanego w Radzie Dialogu Społecznego. Reprezentatywność uzyskana w trybie referendum ma być wiążąca przez 2 lata, chyba że wcześniej jedno z zakładowych przedstawicielstw związkowych spełni kryteria reprezentatywności procentowej. Reprezentatywność będzie stanowić o silniejszej pozycji zakładowego przedstawicielstwa związkowego w kontekście negocjowania układów i innych porozumień zbiorowych czy też prowadzenia sporów zbiorowych (co jest ważne z punktu widzenia promocji rokowań zbiorowych). Jednocześnie nie pozbawia się uprawnień innych przedstawicielstw związkowych.

4.      Przedstawicielstwo wybierane

Ustanowienie dualnego modelu pracowniczej reprezentacji, w którym obok związków zawodowych działa również organ zakładowy, wyposażony w kompetencje konsultacyjno-informacyjne, nakazują przepisy dyrektywy 2002/14/WE z 11.03.2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.  KZPP ustanawia organ kolegialny nazwany radą zakładową, jako formę realizacji obowiązków wynikających z powyższej dyrektywy. Tworzenie wybieranych przedstawicielstw zakładowych uważa się też za formę promocji i wzmacniania dialogu społecznego na poziomie zakładów pracy, dlatego propozycje projektu obejmują zasady ich tworzenia u pracodawców spoza kręgu wskazanego w prawie europejskim.

Obowiązek utworzenia rady zakładowej obejmuje pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 pracowników. U pracodawców nie zatrudniających takiej liczby osób utworzenie rady jest fakultatywne. U pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, zatrudniającego co najmniej 10 pracowników, jednak nie więcej niż 50, u którego nie utworzono rady zakładowej, należy wybrać delegata załogi. U pracodawców zatrudniających mniej niż 10 osób wybór delegata załogi jest fakultatywny.

W zależności od liczebności załogi, rada zakładowa liczy 3, 5 albo 7 pracowników (art. 81 KZPP).

Pracodawca organizuje wybory rady zakładowej albo delegata załogi obligatoryjnie (art. 80 § 1 oraz 80 § 3 KZPP) na wniosek odpowiednio co najmniej 5 pracowników albo co najmniej 1 pracownika. W przypadku niespełniania przez pracodawcę kryterium liczebności załogi organizacja wyborów rady zakładowej albo delegata załogi na wniosek co najmniej 1 pracownika jest fakultatywna (art. 80 § 2 oraz 80 § 4 KZPP).

Prawo zgłaszania kandydatów do rady zakładowej ma grupa 10 % pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub co najmniej 5 pracowników. Kandydata na delegata załogi zgłasza co najmniej 1 pracownik (art. 82 KZPP).

Wybory do rady zakładowej odbywają się na podstawie regulaminu ustanowionego w trybie określonym w art. 84 KZPP. Wybory, które odbywają się w głosowaniu tajnym, przeprowadza komisja wyborcza, której skład i zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczej określa regulamin, o którym mowa w art. 84 § 1.

Rada zakładowa jest wybierana na 4 letnią kadencję.

Radzie zakładowej przysługuje prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji. Ponadto rada jest uprawniona do zawierania porozumień zbiorowych, jednak wyłącznie w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. Rada zakładowa jest uprawniona do konsultowania regulaminów zakładowych, jeżeli pracodawca nie jest objęty zakresem działania przedstawicielstwa związkowego.

Przepis art. 95 KZPP reguluje zakres obowiązku pracodawcy przekazywania radzie zakładowej informacji dotyczących przedsiębiorstwa.

Przepis art. 96 KZPP reguluje zakres i sposób prowadzenia z radą konsultacji.

Członkowie rady zakładowej oraz delegat załogi objęci są ochroną trwałości stosunku pracy na zasadach przewidzianych dla delegata związkowego (art. 98 KZPP).

Na zasadach określonych w art. 102-108 KZPP do rady zakładowej wybierani są przedstawiciele osób nie będących pracownikami, które spełniają wymogi z art. 27 § 2 i 44 § 1 KZPP.

5.      Przedstawicielstwo wyłaniane

Przepisy art. 109-117 KZPP służą wprowadzeniu jednolitych zasad wyłaniania przedstawicieli pracowników w sytuacjach, w których przepisy prawa pracy przewidują współpracę pracodawcy z tzw. przedstawicielstwem pracowników ad hoc.  Sposób wyłaniania tego przedstawicielstwa, w oparciu o „zasady obowiązujące u pracodawcy” był w praktyce bardzo zróżnicowany i nie zawsze odpowiadał potrzebie zajęcia przez załogę stanowiska w danej sprawie.

Przepisy KZPP określają, że sposobem wyłonienia omawianego przedstawicielstwa jest wybór dokonany przez pracowników zakładu (art. 114 KZPP).

Regulamin określający zarówno sposób przeprowadzenia wyborów, liczbę przedstawicieli, jak i długość ich kadencji wydaje pracodawca po konsultacji z pracownikami (art. 111 KZPP).

Z mocy art. 115 KZPP przedstawiciel pracowników, wybrany w trybie określonym w omawianych przepisach objęty jest ochroną trwałości stosunku pracy na zasadach przewidzianych dla delegata związkowego.

Przepisy KZPP określające zasady wyłaniania pracowniczego przedstawicielstwa ad hoc mają zastosowanie tylko w razie braku regulacji szczególnych (art. 109 KZPP).

DALEJ >>>>>