Projekt rozporządzenia PTPiREE – Zespół trójstronny ds. branży energetycznej

Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 237[15] § 2 k.p., który pozwala ministrom właściwym do określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac na wydanie rozporządzenia określającego „przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac”. Wykładnia systemowa oparta na art. 207 i 208 k.p. (które otwierają dział dziesiąty k.p. poświęcony BHP; art. 237[15] zamyka ten dział) nie pozostawia wątpliwości, że rozporządzenie to powinno dotyczyć obowiązków pracodawców względem ich pracowników. Stąd prawidłowe jest posłużenie się w projekcie rozporządzenia terminem „pracodawca”, bowiem to pracodawca zajmujący się eksploatacją urządzeń elektrycznych (§ 1 rozporządzenia) jest jego adresatem. Nie są adresatami rozporządzenia ani pracodawcy,  którzy nie zajmują się eksploatacją takich urządzeń, ani podmioty zajmujące się eksploatacją niebędące pracodawcami. Do tych ostatnich w kwestii BHP zastosowanie ma art. 207 § 2 w zw. z art. 304 § 1 k.p., a zatem nie ma podstaw by odnosić do nich przepisy omawianego rozporządzenia.