Projekt Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy

stan prac na koniec stycznia 2018 r.

Tytuł I Przepisy ogólne

Tytuł II Partnerzy społeczni

Dział I Przepisy wspólne

Dział II Przedstawicielstwo związkowe

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Tworzenie i rozwiązywanie związków zawodowych

Rozdział 3 Zakładowe przedstawicielstwo związkowe

Rozdział 4 Uprawnienia związków zawodowych

Dział III Przedstawicielstwo wybierane

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Tworzenie i struktura przedstawicielstw wybieranych

Rozdział 3 Uprawnienia przedstawicielstw wybieranych

Rozdział 4 Przedstawiciel w radzie zakładowej osób niebędących pracownikami

Dział IV Przedstawicielstwo wyłaniane

Dział V Inne formy przedstawicielstwa pracowniczego

Dział VI Organizacje pracodawców

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Tworzenie organizacji pracodawców

Rozdział 3 Uprawnienia organizacji pracodawców

Tytuł III Układy zbiorowe pracy, inne porozumienia zbiorowe i regulaminy

Tytuł IV Szczególne procedury zbiorowe

Dział I Przepisy Ogólne

Dział II Procedura zwolnień grupowych

Dział III Procedura w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

Tytuł V Rozwiązywanie sporów zbiorowych

Dział I Przepisy Ogólne

Dział II Rokowania

Dział III Mediacja i Arbitraż Społeczny

Dział IV Strajk i inne akcje protestacyjne

Tytuł VI Zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwach europejskich

Dział I Przepisy ogólne

Dział II Zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Specjalny zespół negocjacyjny

Rozdział 3 Porozumienie o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej lub ustaleniu sposobu informowania i konsultacji

Rozdział 4 Utworzenie europejskiej rady zakładowej

Dział III Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Specjalny zespół negocjacyjny

Rozdział 3 Porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników w spółce europejskiej

Rozdział 4 Zasady standardowe zaangażowania pracowników w spółce europejskiej

Oddział 1 Stosowanie zasad standardowych

Oddział 2 Organ przedstawicielski

Oddział 3 Uczestnictwo

Dział IV Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Procedura negocjacyjna mająca zastosowanie do spółdzielni europejskiej utworzonej przez co najmniej dwie osoby prawne lub powstałej w drodze przekształcenia

Oddział 1 Specjalny zespół negocjacyjny

Oddział 2 Porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej

Oddział 3 Zasady standardowe zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej

Rozdział 3. Procedura negocjacyjna mająca zastosowanie do spółdzielni europejskiej utworzonej wyłącznie przez osoby fizyczne lub przez jedną osobę prawną i osoby fizyczne

Dział V Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Specjalny zespół negocjacyjny

Rozdział 3 Standardowe zasady uczestnictwa pracowników

Dział VI Przepisy wspólne

Rozdział 1 Zakaz ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Rozdział 2 Ochrona przedstawicieli pracowników

Rozdział 3 Środki zapobiegające nadużyciom w SE i SCE

Tytuł VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Kodeksu