Prace nad projektem nowej ustawy o związkach zawodowych

Nowa ustawa o związkach zawodowych powoli staje się faktem. Zamrożenie prac nad kodeksem zbiorowego prawa pracy nie zniweczyło zamiarów ograniczenia uprawnień zakładowym organizacjom związkowym. Pomimo krytyki ze strony Zrzeszenia przepisy min. podwyższające progi reprezentatywności dla organizacji związkowych z 7% do 8 % oraz z 10 do 15 % (art. 25 [3], przepisy karne, penalizujące w wielu przypadkach działalność związkową i jednocześnie osłabiające odpowiedzialność karną pracodawców przeszły właśnie z drobnymi poprawkami przez Senacką komisję ds. prawa pracy. W najbliższym czasie możemy spodziewać się uchwalenia tej ustawy przez Senat i skierowania jej do Prezydenta. Znamiennym jest fakt, że wyłącznie przedstawiciel NSZZ Solidarność do końca nadzorował i recenzował prace nad tą ustawą – także na etapie Komisji senackiej. O dalszych postępach prac nad tą ustawą, właściwie nad finałem tych prac będziemy Państwa informować na bieżąco.