Łączenie, podział, likwidacja związków zawodowych – projekt przepisów

  • 1 [łączenie związków zawodowych] Związek Zawodowy może podjąć uchwałę o połączeniu. Połączenie związków zawodowych polega na utworzeniu nowego związku z dotychczas istniejących lub na przejęciu przez jeden związek zawodowy innego lub innych związków. Sposób oraz zasady połączenia związków zawodowych określają ich uchwały zatwierdzające jednocześnie projekt statutu nowoutworzonego związku lub statut związku przejmującego.
  • 2  [podział związków zawodowych] Podział związku zawodowego polega na tym, że w miejsce dotychczasowego związku zawodowego powstają dwa lub więcej związków zawodowych. Związek zawodowy podejmujący uchwałę o podziale związku określa w jej treści zasady tego podziału.
  • 3 [przepisy wspólne] Połączenie oraz podział związków zawodowych następuje z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z połączeniem lub podziałem związków zawodowych poprzez utworzenie nowego lub nowych związków organizacje związkowe łączące się lub organizacja związkowa ulegająca podziałowi zostają wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku połączenia przez przejęcie wykreśleniu ulega związek przejmowany.
  • 4 Za zobowiązania istniejące przed połączeniem związków zawodowych odpowiada nowopowstały związek zawodowy lub związek zawodowy przejmujący. Za zobowiązania powstałe przed podziałem związku odpowiadają solidarnie związki zawodowe powstałe w wyniku podziału.
  • 5 Po połączeniu lub podziale związków zawodowych członkowie łączonych lub dzielonych związków stają się członkami nowopowstałych związków zawodowych. Każdy członek nowopowstałego związku zachowuje prawo do wystąpienia ze związku.
  • 6 Związki zawodowe powstałe w wyniku połączenia i podziału wstępują we wszystkie stosunki prawne wynikające z przepisów zbiorowego prawa pracy. W szczególności stają się stroną sporów zbiorowych, układów zbiorowych pracy, regulaminów i innych porozumień i umów a także wstępują w każde postępowanie w którym związek łączony lub dzielony  brał udział w jakimkolwiek charakterze.

Likwidacja związków zawodowych

  • 7 Związek zawodowy może podjąć uchwałę o likwidacji. W uchwale tej wyznacza się datę jej otwarcia oraz sposób likwidacji spraw oraz majątku związku.
  • 8 Likwidacji spraw i majątku związku dokonuje organ wykonawczy związku. W przypadku braku odrębnej uchwały majątek związku ulega przekazaniu na cele społeczne. Po zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu jej uchwałą związek zawodowy ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego.   

Projekt opracowali prof. Marek Pliszkiewicz, Marcin Szymanek