Zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym – nowe obowiązki przy rejestracji zmian w organach związków zawodowych – Informacja w sprawie obowiązku uzupełniania wniosków do KRS o adresy do doręczeń dla osób z organu reprezentującego związek

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która co do zasady dotyczy coraz większego udziału rejestracji elektronicznych zmian w KRS w miejsce dotychczasowych papierowych.

Dodatkowo ustawa zmieniająca wprowadziła nowy przepis, który wymaga dla członków zarządu podawania adresów do doręczeń (najczęściej jako miejsce zamieszkania).

I tak wprowadzono do art. 19a ustawy o KRS, m.in. następujące zapisy:

  1. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

 5a.  Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

 5b.  Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, lub danych pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia dokonują podmiot wpisany do Rejestru albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych.

 Co istotne ustawa nowelizująca zawiera przepisy przejściowe, które stanowią, iż:

do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. (Art. 32)

  • jednakże, jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wniosek o wpis lub zmianę danych osób, o których mowa w 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie został rozpoznany w pierwszej instancji, sąd rejestrowy wzywa podmiot do uzupełnienia wniosku przez dołączenie oświadczeń tych osób obejmujących adresy do doręczeń, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych. (Art. 33)

 Ponieważ zgodnie z kolejnym art. 34 tej ustawy wszystkie podmioty zarejestrowane w KRS będą musiały złożyć takie oświadczenia przy pierwszym składanym wniosku, a najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, referendarze sądowi, którzy nie dokonali wpisu wniosku do KRS przed 15 marca (pomimo złożenia dokumentów), mieli prawo po 15 marca wzywać o uzupełnienie tych adresów.

 Istotne jest, iż ww. przepis wskazuje na dwie możliwości realizacji tego obowiązku.

 Jeden to oświadczenie wnioskodawcy (podpisywane np. przez przewodniczącego związku, w którym wymienione są adresy wszystkich członków zarządu) i drugi sposób – tj. każdy członek zarządu składa osobno podpisane oświadczenie o swoim adresie.

 Trudno w tym momencie przewidzieć, która forma będzie stosowana przez sądy, i jaka wyrobi się w tym zakresie praktyka.

 Przełożenie na praktykę rejestracyjną.

Pomimo że przepis obowiązuje od 15 marca, wszystkie rozpoczęte przed wejściem w życie przepisów rejestracje muszą być poprawione. Biorąc pod uwagę spodziewane wejście w życie przepisów – sądy przy KRS zwlekały z rejestracją zmian – stąd opóźnienia.

Na razie w tych zgłoszonych już postępowaniach będziemy robić 2 wersje – zbiorcze oświadczenie i indywidualne oświadczenia, na wypadek wezwania.

 Nie wiadomo jeszcze – z przepisów o KRS to nie wynika – czy te adresy będą publikowane w treści odpisu KRS dostępnego na stronach sądowych, czy jedynie w aktach rejestrowych. Od tego naszym  zdaniem będzie zależeć, czy jest sens podawania adresów zamieszkania (na co wskazywało wezwanie z Ostrołęki), być może – żeby nie szastać prywatnymi adresami – będzie trzeba wskazywać adres do doręczeń jako adres związku – ale to wymaga zbadania pod względem kpc.