Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego a ankiety pracownicze.

Podstawą prawną dla prowadzenia ankiety wśród pracowników  jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 019.742).

Ustawa ta posługuje się pojęciem bezpieczeństwa przemysłowego (choć w zasadzie nie określa co to znaczy). Zgodnie z art. 57 ust. 1 tej ustawy: „Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy i postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w ust. 3.”

Z kolei art. 57 ust. 3 stanowi, że „W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa przeprowadza się postępowania sprawdzające wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub kolejne postępowania sprawdzające wobec:

1) kierownika przedsiębiorcy;

2) pełnomocnika ochrony i jego zastępcy;

3) osób zatrudnionych w pionie ochrony;

4) administratora systemu teleinformatycznego;

5) pozostałych osób wskazanych w kwestionariuszu, które powinny mieć dostęp do informacji niejawnych.”

Jednocześnie z art. 56 ust. 2 ustawy wynika, że przedsiębiorca starający się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego powinien do wniosku załączyć ankiety dotyczące osób o których mowa w art. 57 ust. 3.

Jeśli przedsiębiorca  posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (lub się o takowe stara), to prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 jest nie tyle dopuszczalne, co obowiązkowe. I obowiązkowe jest również złożenie ankiet.

Zapewne większość adresatów tego obowiązku należy do niedookreślonej kategorii z art. 57 ust. 3 pkt 5 (pozostałe osoby wskazane w kwestionariuszu) – jest to celowe rozwiązanie, które danemu przedsiębiorcy pozostawia określenie kto ma mieć prawo dostępu do informacji niejawnych (art. 58 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy).

Adw. Łukasz Panasiuk