Służba wojskowa a praca w warunkach szczególnych

Wskazuję, iż w ocenie Sądu Najwyższego (wyrok z 17 maja 2012 r., I UK 399/11) „Okres służby wojskowej dla żołnierza zatrudnionego przed powołaniem do czynnej służby wojskowej w warunkach szczególnych (I kategorii zatrudnienia), który po zakończeniu tej służby podjął zatrudnienie w tych samych warunkach, jest nie tylko okresem służby w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 u.e.r.f.u.s., ale także okresem pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu § 3 i 4 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych charakterze (Dz. U. Nr 8, poz.43 ze zm.)”. Pogląd ten jest podzielany przez Sądy powszechne, w tym także przez Sąd Apelacyjny w Łodzi (zob. wyr. 23 stycznia 2014 r., III AUa 422/13, wyr. z 11 lipca 2014 r., III AUa 96/14 i z 16 listopada 2016 r., III AUa 2183/15).