Prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie czy pracownica której czas pracy niezbędny do wypłaty nagrody jubileuszowej upłynie dopiero po upływie kliku miesięcy od rozwiązania stosunku pracy w danym roku u przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników obowiązującego w Z  warunkiem wypłaty nagrody jubileuszowej jest przepracowanie pełnych 45 lat. Z tej perspektywy świadczenie się nie należy.

Jednakże biorąc pod uwagę datę nawiązania stosunku pracy i zasadę korzystności (art. 18 Kodeksu pracy) która pozwala na włączanie do indywidualnego stosunku pracy przepisów prawa pracy, w sprawie najprawdopodobniej znajduje zastosowanie § 9 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M. P. 1989 r. Nr 44 poz. 358), stanowiący, iż: “W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę inwalidzką I lub II grupy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa – pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.”

„[Z]daniem Sądu Najwyższego, podstawą dalszego obowiązywania zarządzenia jest art. 11 ust. 1 ustawy nowelizującej [kodeks pracy] z 2 lutego 1996 r. Stanowi on, że obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy przepisy określające zasady wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, wydane na podstawie art. 79 Kodeksu pracy, zachowują moc do czasu objęcia pracowników, których te przepisy dotyczą i w zakresie przedmiotu w nich unormowanego – postanowieniami układu zbiorowego pracy lub innymi przepisami prawa pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 (który dotyczy mianowanych pracowników samorządowych). (…) >>Moc obowiązująca tego zarządzenia ma więc obecnie źródło w ustawie. Dlatego nie stosuje się do niego przepisu art. 241 ust. 6 Konstytucji RP, nakazującego uporządkowanie aktów niższego rzędu wydanych przed jej wejściem w życie. W konsekwencji omawiane zarządzenie nie jest objęte przepisami art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) oraz nie jest wymienione w wydanym na jej podstawie obwieszczeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. (M. P. 2001 r. Nr 47 poz. 782)<<” – wyr. SN z 14 kwietnia 2010 r., III PK 61/09 i z 22 października 2013 r. III PK 113/12.

Ponieważ pracownica rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, jest wysoce prawdopodobne, że przysługuje jej uprawnienie do odprawy za pełne 45 lat pracy.

Adw Łukasz Panasiuk