Wynagrodzenia członków organów związku

Przepisy nie regulują tej kwestii. Zgodnie z art. 10 uzz „Zasady (…) sprawowania funkcji związkowych ustalają statuty i uchwały statutowych organów związkowych”. A zatem statut lub wydana w oparciu o wyraźne statutowe uprawnienie uchwała organu związku może przewidywać wynagrodzenie dla członków komisji rewizyjnej związku zawodowego.

Należy mieć na uwadze, że „Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związki zawodowe służy realizacji ich zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy ich członków” (art. 24 ust. 1 uzz). Z tego przepisu wyprowadza się niekiedy ogólniejszą zasadę że majątek związku nie powinien być transferowany do jego członków (dr J. Szmit). Nie wyklucza to przyznania wynagrodzenia członkom organu związku, ale wynagrodzenie to musi być umiarkowane i odpowiednie do ilości i rodzaju pracy (art. 13 zd. I oraz art. 78 § 1 k.p., a także art. 735 § 2 k.c.).

Aby związek zawodowy mógł wypłacać wynagrodzenie, musi być zawarta jakaś umowa (o pracę, zlecenie, umowa nienazwana) z członkami komisji rewizyjnej. No i oczywiście sam związek musi posiadać osobowość prawną (art. 9 zd. II uzz) aby mógł taką umowę zawrzeć.

Osobną kwestią jest problem kto powinien umowę w imieniu związku podpisać i kto ustala wysokość wynagrodzenia. Kwestę tę powinien regulować statut (jako dokument pochodzący od wszystkich członków), względnie uchwała innego organu znajdująca wyraźne oparcie w treści statutu. Niedopuszczalne jest, by o zawarciu umowy z członkami komisji rewizyjnej, o wskazaniu osoby uprawnionej do zawarcia tej umowy, czy o ustaleniu wysokości wynagrodzenia decydowała sama komisja (w prawie obowiązuje generalna zasada niedopuszczalności dokonywania czynności z samym sobą, zob. art. 108 zd. I k.c., art. 203[1], art. 210, art. 222[1], art. 378 i 379, art. 392 k.s.h.).