Reprezentatywność Międzyzakładowych Organizacji Związkowych w poszczególnych zakładach pracy

Zgodnie z art. 241[25a] § 1 pkt 1 k.p. „Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy”.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do organizacji międzyzakładowych (art. 241[30] k.p.).

W niniejszej sprawie chodzi o organizację międzyzakładową zrzeszoną w OPZZ. Dla uzyskania reprezentatywności powinna ona jeszcze zrzeszać co najmniej 7% załogi. Jeżeli spółka zatrudnia 300 pracowników, to związek – by mógł być uznany za reprezentatywny – musi mieć co najmniej 21 członków. Jeżeli zatrudnia więcej, to liczba ta jest jeszcze większa.

 Warto tu nawiązać do przepisów ustawy o związkach zawodowych. Art. 34 ust. 1 tej ustawy przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów o organizacjach zakładowych (art. 25[1]-33[1]) do organizacji międzyzakładowych, tyle że z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 oraz art. 34[1] i 34[2] u.z.z. Przepis art. 34 ust. 2 przewiduje, że „Przy ustalaniu liczby członków, o której mowa w art. 251 ust. 1, oraz prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji”. Jest to typowy przepis o charakterze wyjątku, z którego można (wnioskując „z przeciwieństwa”) zrekonstruować zasadę. Skoro ustawodawca uznał, że w dwóch uregulowanych w art. 34 ust. 2 przypadkach uwzględnia się liczbę członków organizacji u wszystkich pracowników, to zasadą jest to, że – w pozostałych przypadkach – uwzględnia się tylko liczbę pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

Warto też porównać brzmienie art. 34[2] ust. 1 z art. 32. Oba te przepisy regulują ochronę dla działaczy związkowych. Art. 32 przewiduje dla reprezentatywnej organizacji związkowej (w rozumieniu art. 241[25a] k.p.) prawo do wskazania listy chronionych osób. Z kolei art. 34[2] przyznaje analogiczne prawo organizacji ponadzakładowej, „która w co najmniej jednym zakładzie pracy objętym jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy”. Oznacza to, że pracodawca założył, iż organizacje międzyzakładowe uzyskują reprezentatywność osobno u każdego objętego swym zakresem pracodawcy.

Warszawa 26 maja 2017 Łukasz Panasiuk adwokat