Konsultacje z radą pracowników w sprawie zwolnień indywidualnych

Informacja o zwolnieniach indywidualnych, w szczególności jeśli dotyczy grupy pracowników  kwalifikuje się do konsultacji, o których mowa w art. 13 ustawy , a ich nieprzeprowadzenie zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny.

 Art.  2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2)  informowanie – przekazywanie radzie pracowników danych w sprawach dotyczących pracodawcy umożliwiających zapoznanie się ze sprawą;

3)  przeprowadzanie konsultacji – wymianę poglądów oraz podjęcie dialogu między pracodawcą a radą pracowników.

Art.  13.

  1. Pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:

1)  działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

2)  stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

3)  działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

  1. Pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników.
  2. Pracodawca przekazuje informacje w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji, a w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przygotowanie się do konsultacji.
  3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, rada pracowników może przedstawić opinię; przyjęcie opinii wymaga zgody większości członków rady pracowników.
  4. Każdy z członków rady pracowników może przedstawić zdanie odrębne, które powinno być przedstawione pracodawcy.

 Art.  14.

  1. Pracodawca prowadzi konsultacje z radą pracowników w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3.
  2. Konsultacje powinny być prowadzone:

1)  w terminie, formie i zakresie umożliwiającym pracodawcy podjęcie działań w sprawach objętych konsultacjami;

2)  w zależności od przedmiotu dyskusji, na odpowiednim poziomie kierowniczym;

3)  na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez radę pracowników i zdania odrębnego członka rady pracowników;

4)  w sposób umożliwiający radzie pracowników odbycie spotkania z pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jej opinii;

5)  w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy radą pracowników a pracodawcą.

  1. Rada pracowników oraz pracodawca prowadzą konsultacje w dobrej wierze oraz z poszanowaniem interesów stron.

 KOMENTARZ

W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z poglądami doktryny pracodawca przekazuje informacje w sposób uprzedni do podejmowania decyzji. Innymi słowy, zgonie ze znaczeniem konsultacji, pracodawca powinien poinformować o zamiarze przeprowadzenia zwolnień. Konsultacje (by osiągnąć ich cel) mają służyć w pierwszej kolejności poinformowaniu pracownika o jego szansach na dalsze zatrudnienie u pracodawcy. Drugi cel konsultacji to  wspólna próba znalezienia innych rozwiązań, nie zagrażających pracownikom. Jeśli pracodawca informuje radę po podjęciu decyzji, przed dokonaniem zwolnień – narusza ustawę.

 Art.  19.

  1. Kto wbrew przepisom ustawy:

1)  uniemożliwia utworzenie rady pracowników,

2)  nie podaje informacji, o której mowa w art. 7 ust. 5,

3)  nie organizuje wyborów rady pracowników lub je utrudnia,

4)  nie informuje rady pracowników lub nie przeprowadza z nią konsultacji w sprawach określonych w ustawie lub utrudnia przeprowadzenie konsultacji,

5)  dyskryminuje członka rady pracowników w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z informowaniem i przeprowadzaniem konsultacji

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny

23 06 2018 Marcin Szymanek