Struktura związku zawodowego a restrukturyzacja pracodawcy

Podstawowe założenia do opinii

Niniejszą informację należy potraktować jako wstępną propozycję dokonania zmian w dwóch różnych zakresach. Pierwszy zakres jest zakresem zmian minimalnych – ale wystarczających w danej sytuacji. Należy jednak podkreślić, że po zmianach w tym zakresie mogą wyniknąć pewne problemy z interpretacją statutu, a co za tym idzie mogą wystąpić komplikacje przy prawidłowej realizacji praw pracowniczych (np. uprawnienia konsultacyjne lub reprezentacja) i związkowych (dodatkowa ochrona stosunku pracy).

Problemy te mogą wynikać w zależności od stosunku nowego pracodawcy do związków zawodowych. Drugi zakres wprowadza głębsze zmiany do statutu, a w szczególności do struktury samego związku, nie pozostawiając pola na wątpliwości. Po zapoznaniu się z niniejszą informacją oczekujemy ewentualnie decyzji co do dalszych kroków Zleceniodawcy.

1. [charakter związku] Związek Zawodowy działający pod nazwą; „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki (dalej Związek) jest organizacją o charakterze międzyzakładowym, o której mowa a w art. 34 ustawy związkach zawodowych. Oznacza to między innymi, że związek ten zrzesza pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców oraz, że więcej niż jeden pracodawca jest partnerem w dialogu społecznym tego związku. Powyższe wynika z całości brzmienia statutu Związku i według założeń pierwszego zakresu nie ma potrzeby dokonywania w tej kwestii uzupełnień w statucie. Realizując drugi zakres zmian można byłoby dokonać pewnych modyfikacji § 1 statutu Związku, które wprost wskazywałyby na te fakty. I tak proponuje się zmienić § 1 nadają mu nową następującą treść: