Prawne aspekty działalności związkowej

Aktywność funkcyjnych członków funkcyjnych związku zawodowego dzielimy na trzy pola. Pierwsze pole to aktywność na rzecz samego związku. Drugie pole to aktywność na rzez pracownika, trzecie pole to aktywność na rzecz załogi. Szkolenia te będą poświęcone prawnym aspektom tych działalności.

1.              Czym jest związek zawodowy:

–              Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

–              Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji – art. 1 ustawy o związkach zawodowych.

–              Związek zawodowy to organizacja posiadająca osobowość prawną

–              Związek zawodowy jest grupą nacisku 

2.              Powstanie związku zawodowego

–              Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych.

–              Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób

3.              Rodzaje Związków Zawodowych

–       Zakładowa organizacja związkowa

–       Międzyzakładowa Organizacja Związkowa

–       Ponadzakładowa Organizacja Związkowa

–       Federacja Organizacji Związkowych

–       Konfederacja Organizacji Związkowych.

4.              Przekształcenia oraz likwidacja organizacji związkowych

5.              Kształtowanie struktur związku