Prawne aspekty działalności związkowej

Szkolenie przeprowadzono dla członków zarządów organizacji związkowych przedsiębiorstw wytwarzana Polskiej Grupy Kapitałowej

Szkolenie zostało przeprowadzone w Warszawie w siedzibie Forum Związków Zawodowych

Szkolenie objęło  zagadnienia dotyczące niektórych prawnych aspektów działalności związkowej 

Szczegółowa tematyka szkolenia to;  

 • Źródła prawa w oparciu o które działają organizacje związkowe
 • Organizacja związkowa jako grupa nacisku
 • Organizacja i struktura związku zawodowego podstawowe informacje o statucie związku
 • Cele i zadania organizacji związkowej
 • Rola związku zawodowego w indywidualnym prawie pracy – reprezentacja i ochrona pracownika przez związek zawodowy.
 • Rola związku zawodowego w zbiorowym prawie pracy -związek zawodowy jako reprezentant załogi przedsiębiorstwa
 • Konsultacje, rokowania, spór zbiorowy jako formy dialogu społecznego z pracodawcą
 • Związek zawodowy jako współautor aktów prawa pracy
 • Układy zbiorowe pracy, regulaminy i porozumienia zbiorowe oparte na ustawie
 • Porozumienia nienazwane – znaczenie prawne
 • Zasady dotyczące zawierania układów
 • Treść układów

część normatywna

część obligacyjna

          postanowienia fakultatywne

 • Aktualne i projektowane zmiany w prawie związkowym
 • Zmiany w kodeksie pracy oraz zmiana ustawy o związkach zawodowych – zespół ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.
 • Projekty zmian w ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych – zespół ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.
 • Projekt nowego kodeksu pracy oraz kodeksu zbiorowego prawa pracy – zestawienie prac sejmowych komisji kodyfikacyjnych.