Oferta szkoleń z zakresu prawa pracy jesień 2019

Temat szkolenia  Najnowsze zmiany w indywidualnym oraz zbiorowym prawie pracy
Termin szkoleniaDo uzgodnienia – wstępne terminy październik listopad 2019r. 08-09 10  2019 r.
Prowadzącyradca prawny Magdalena Trębacz, adwokat Łukasz Panasiuk, Marcin Szymanek[1]
Opis szkoleniaSzkolenie obejmować będzie aktualne zmiany w ustawach: – o związkach zawodowych, – ustawie kodeks pracy, a także projektowane zmiany w    – ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,  – ustawie o radach pracowników. W szczególności omówione zostaną kwestie związane z: –                          nowymi progami uzwiązkowienia, niezbędnymi do uzyskania statutu organizacji reprezentatywnej, –                          nowymi zasadami odpowiedzialności związkowców, –                          sądową kontrolą liczebności organizacji związkowej, –                          sądową kontrolą reprezentatywności organizacji związkowej, –                          znowelizowanymi zasadami odpowiedzialności członków związku, –                          projektowanymi zasadami sądowej kontroli legalności sporów zbiorowych, –                          projektowanymi zasadami wejścia na zakład pracy członków organizacji związkowych, –               „aktywnym starzeniem się”, projektowane zmiany w czasie pracy oraz zasadach przekazywania wiedzy (dodatek mentorski), –               zmianami, które weszły i wejdą w życie w 2019 r. –               nowymi rozwiązaniami w zakresie dokumentacji pracowniczej, świadectwami pracy itp., –               przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem  w przypadku sporu sądowego pracodawcy z pracownikiem.
Cele szkolenia1.       Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji słuchaczy w zakresie przepisów z zakresu prawa pracy : 2.       Zabezpieczenie odpowiedzialności członków organów wykonawczych organizacji związkowych.  
MetodyWykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, materiały szkoleniowe.
Grupa docelowaCzłonkowie organów wykonawczych organizacji związkowych, członkowie związków.
Harmonogram szkoleniaHarmonogram szkolenia 8.00 – śniadanie 9.00-10.30 – zajęcia szkoleniowe 10.30-10.45 – przerwa kawowa 10.45-12.15 – zajęcia szkoleniowe 12.15-12.30 – przerwa kawowa 12.30- 14.00 – zajęcia szkoleniowe 14.00-14.45 – obiad 14.45-15.30 – zajęcia szkoleniowe 18.00 – kolacja  
KontaktBIURO SZKOLENIOWE: Kancelaria Prawna REGULUS Ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa
Uwagi   

[1] Adw. Łukasz Panasiuk i Marcin Szymanek posiadają status eksperta przy Zespole ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.