INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPU PRAC NAD PODPISANIEM NOWEGO PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ 25 02 2019

Niniejsza informacja stanowi kontynuację informacji na temat prac nad PUZP z dnia 18-go października 2018 r. W tym miejscu załączamy link do tej informacji

Dla przypomnienia; prace nad tym dokumentem trwają w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (dalej Zespół). Począwszy od czerwcowej (2018r) zmiany na stanowisku współprzewodniczącego Zespołu Centrale związkowe ponawiają propozycje rozpoczęcia prac nowym PUZP, przedstawiając projekty nowych przepisów (link).

Działania takie stają się coraz bardziej konieczne ze względu na rosnące rozwarstwienie praw pracowników poszczególnych grup energetycznych.  Już w chwili obecnej widać, iż poziom praw polskiego energetyka zależy nie od przynależności do branży ale od zatrudnienia w konkretniej Grupie kapitałowej branży energetycznej.  PUZP miałby za zadanie prawa te ujednolicić.

Obecnie pojawiają się pierwsze efekty związkowego uporu.

Pierwsze w tym roku – styczniowe spotkanie Zespołu  odbyło się z udziałem przedstawicieli Zarządów wszystkich Grup kapitałowych oraz reprezentanta Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jest to spory sukces Strony społecznej, gdyż do tej pory jedynie Grupa PGE reprezentowana była przez Wiceprezesa Zarządu. Pozostałe Grupy reprezentowane były często przez osoby spoza organów decyzyjnych lub nie reprezentowany były wcale (przykład ENEREGI). W końcówce 2018 r. Strona społeczna po raz kolejny wezwała Stronę pracodawców do zawiązania odpowiedniego podmiotu posiadającego zdolność do rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.  Styczniowe spotkanie pokazało, że same apele Strony społecznej nie robią na Pracodawcach większego wrażenia. W związku z powyższym, w dniu 31 stycznia br. w siedzibie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków odbyło się spotkanie Strony społecznej Zespołu. W trakcie obrad, w związku z postawą pracodawców Centrale związkowe podjęły decyzję o zradykalizowaniu postawy i podjęciu prac nad sformowaniem Komitetu protestacyjno strajkowego. Kolejny termin spotkania Strony społecznej  wyznaczono na 21 luty 2019 r.

W tym dniu we Wrocławiu Strona społeczna Zespołu utworzyła Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy Branży Energetycznej (dalej Komitet), którego podstawowym żądaniem jest przywrócenie ujednolicającego prawa energetyków Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Komitet powstał w oparciu o uchwały oraz  decyzje następujących Central związkowych:

  1. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków,
  2. Ogólnopolskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego,
  3. NSZZ Solidarność,
  4. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.
  5. Związek Zawodowy Pracowników Energetyki

Każda z Central związkowych do prac w Komitecie desygnowała czterech lub pięciu  przedstawicieli. PUZP ma za zadanie ujednolicać prawa branży głównie w tzw. „państwowych” Grupach energetycznych – co powinno być jednocześnie przykładem i zachętą dla wszystkich przedsiębiorstw z branży do przystępowania do PUZP.

Z ramienia Zrzeszenia do prac w  Komitecie desygnowano;

  1. Jerzy Wiertelak – Przewodniczący Zrzeszenia, członek Prezydium Kolegium Związków Zawodowych GK ENEA,  
  2. Jarek Szunejko – Członek Zarządu Zrzeszenia,  Wiceprzewodniczący Kolegium Związków Zawodowych  GK ENERGA,
  3. Ireneusz Wiśniewski – Wiceprzewodniczący Zrzeszenia, Wiceprzewodniczący Rady Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej,
  4. Bożena Pęśko – Członek Zarządu Zrzeszenia, Przewodnicząca Porozumienia Związków Zawodowych Energetyków Tauron Polska Energia S.A.
  5. Marcin Szymanek – zaplecze prawne przedsięwzięcia.

Z ramienia  Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego do prac w  Komitecie delegowano;

Z ramienia NSZZ Solidarność do prac w  Komitecie delegowano

Z ramienia Związku Zawodowego Inżynierów i Techników do prac w  Komitecie delegowano

Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Energetyki do prac w  Komitecie delegowano

W dniu 19 lutego 2019 roku do wiadomości Organizacji związkowych  wpłynęło pismo sygnowane  przez Zarząd PGE S.A., wzywające pozostałe Grupy kapitałowe do przystąpienia do Federacji Pracodawców Dystrybucji Energii (link). Jest to dobra wiadomość. Po raz pierwszy po Stronie pracodawców pojawiła się wola podjęcia wspólnych działań nad reaktywacją i ujednoliceniem branżowego prawa pracy.

W związku z powyższym wzywa się  federacje związkowe oraz związki zawodowe działające w Grupach energetycznych ENEA ENERGA oraz TAURON do nacisku na zarządy tych Grup, celem przystąpienia do wyżej wskazanej Federacji. Jednocześnie Komitet wyznaczył Stronie pracodawców termin do 30-go kwietnia br. na sformowanie podmiotu (federacji pracodawców) posiadającego zdolność układową oraz do rozpoczęcia prac nad nowym PUZP dla Branży Energetycznej.

 O kolejnych działaniach w tej sprawie informować będziemy w dalszych informacjach.