Informacja na temat planowanej konferencji pt. „Co dalej z reformą prawa pracy”

Jak już informowałem na Zjeździe ZZZE; kontynuujemy pracę nad wybranymi zagadnieniami z projektów kodeksów pracy tj. przejściem pracowników do nowego pracodawcy, stopniową eliminacją umów śmieciowych, kontrolą legalności sporów zbiorowych, rolą rzeczywistego pracodawcy/podmiotu na odpowiednim poziomie decyzyjności w dialogu społecznym.

Dla przypomnienia. W projektach kodeksów częściowo znalazły się propozycje Zrzeszenia dot. przejścia pracowników do nowego pracodawcy (efekt konferencji na ten temat, odbytej w grudniu 2017r oraz projektów przedkładanych członkom Komisji kodyfikacyjnej), a temat “podmiotu na odpowiednim poziomie decyzyjności” w końcu zaistniał w dyskusji prawnej – chociaż nie w tym miejscu gdzie życzyłaby sobie strona społeczna. Likwidacja umów śmieciowych jest tematem “nośnym”, koncentrującym uwagę także na pozostałych zagadnieniach a kontrola legalności sporów zbiorowych jest aktualnie procedowanym tematem w Zespole ds. prawa pracy przy RDS, przy czym kierunek dyskusji i proponowane rozwiązania  nie idą w naszej ocenie w pożądanym kierunku.

Jak wiemy, Komisja kodyfikacyjna została rozwiązana, a obydwa projekty stały się własnością Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Prace nad nimi zostały wstrzymane. Na chwilę obecną można stwierdzić, że impet w reformowaniu  prawa pracy znaczono wyhamował. Dotychczasowy dorobek w tej dziedzinie, z punktu widzenia strony społecznej,  także nie wygląda najlepiej . „pakiet 100 zmian dla firm” (https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/ulatwienia-dla-firm-od-2017/100-zmian-dla-firm) jeszcze bardziej zliberalizował prawo pracy. Wprowadzono wyższy próg zatrudnienia, zobowiązujący do tworzenia ZFŚS oraz regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Poziom zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek utworzenia ZFŚS oraz regulaminu pracy i wynagradzania, został podniesiony z 20 do 50 pracowników. Projekt ustawy o związkach zawodowych, który obecnie jest w Sejmie także znacząco ogranicza prawa związkowe.

Nasze działania mają na celu przywrócenie reformie poprzedniego tempa oraz koncentrację uwagi osób odpowiedzialnych za prawo pracy na tematach, które są od lat postulowane przez stronę społeczną – wymienionych powyżej. W tym celu, po debacie  z dnia 28 marca 2018 r w siedzibie OPZZ Zrzeszenie skierowało wniosek do MRPiPS (konkretnie do ministra Zielenieckiego) o dalszą debatę nad powyższymi zagadnieniami oraz konsekwentne wprowadzanie zapoczątkowanych zmian w życie. Wniosek ten Zrzeszenie poparło uchwałą zjazdową „Stop dalszej liberalizacji prawa pracy” skierowaną do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za kształt tej dziedziny prawa oraz uchwałą na kongres OPZZ wzywającą do większej dbałości o prawa pracownicze.

Wstępnie ustaliliśmy, że debata odbędzie się w formie konferencji w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” im. A. Bączkowskiego. Współorganizatorem jej będzie ZZZE oraz OPZZ. Tytuł konferencji brzmi „Co dalej z reformą prawa pracy – pakiet zmian dla pracowników”. Na konferencję planujemy zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych; OPZZ, NSZZ Solidarność, FZZ, przedstawicieli federacji pracodawców – BCC, Lewiatan, Pracodawcy RP oraz przedstawicieli świata nauki. W związku z tym, że ciężar prac nad nowym prawem pracy przeniósł się z Komisji kodyfikacyjnej do MRPiPS oraz Zespołu ds. Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego planujemy zaprosić także osoby odpowiedzialne za zmiany zarówno z Ministerstwa jak i z Zespołu.  Więcej informacji znajdziecie państwo w załączniku pt. założenia do projektu konferencji. Konferencja planowana jest na drugą połowę czerwca. O dalszych szczegółach oraz dokładniejszych datach będziemy informować na bieżąco.