Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego – informacja

W dniu 13 listopada odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.  Całość posiedzenia poświęcona została w zasadzie tematowi zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dla przypomnienia, projekt zaproponowany przez stronę rządową zawiera istotne zmiany w prawie sporowym. Zawęża między innymi krąg przedmiotów, wokół których może być prowadzony spór zbiorowy, a także wprowadza kontrolę dopuszczalności sporu, legalności strajku, oraz  elementy sądowej oceny legalności referendum.

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków zaopiniowało projekt zdecydowanie negatywne. W ocenie Zrzeszenia projektowane kontrole w połączeniu z kontrolami już wprowadzonymi ustawą o związkach zawodowych mogą znacznie utrudnić wszczęcie sporu zbiorowego, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwić jego prowadzenie. Stanowisko Zrzeszenia zostało uzupełnione rozesłanym do partnerów społecznych opracowaniem, a także komentarzem do projektu ustawy.  Z drugiej strony należy zauważyć, że wobec zaistniałej praktyki  ciągłego kwestionowania przez pracodawców legalności sporów zbiorowych oraz grożenia stronie związkowej konsekwencjami wszyscy przedstawiciele central związkowych i pracodawczych dostrzegali dotychczas  konieczność zmian w ustawie w zakresie jednoznacznego rozstrzygania o istnieniu sporu właśnie w trybie kontroli sądowej.

 Na przedmiotowym posiedzeniu sytuacja uległa zmianie. Wprawdzie wszyscy partnerzy społeczni dostrzegli konieczność dalszych prac nad reformą prawa o sporach zbiorowych. Jednak o sądowej kontroli sporów wypowiadano się już zdecydowanie ostrożniej (OPZZ oraz NSZZ Solidarność). Forum Związków Zawodowych Energetyków wydało natomiast negatywne stanowisko co do kierunku zmian. Znaczącym jest fakt, iż zarówno przedstawiciele „Pracodawców RP” jak i „Rzemiosła” zdecydowanie poparli projekt rządowy, a w tym ograniczenie przedmiotu sporu oraz jego sądowe kontrole.

Obecny na sali przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wskazał na kończącą się w przyszłym roku kadencję Sejmu oraz konieczność zintensyfikowania prac nad ustawą. Poinformował także o konieczności konsensusu wokół zmian ze strony partnerów społecznych tak by Sejm mógł je wprowadzić. W przeciwnym razie prace nad ustawą będą kontynuowane już w następnej kadencji.  Oświadczenie to, a także wzrastający opór ze strony central związkowych wobec sądowych kontroli sporów zbiorowych pozwalają na ostrożny optymizm co do losów omawianego projektu.