Zestawienie propozycji wszystkich Central związkowych i pracodawczych w sprawie aktywnego starzenia się oraz przejścia międzypokoleniowego wraz z komentarzem

Generalnie na poparcie zasługują wszystkie propozycje central związkowych.  Uwagi do propozycji OPZZ: OPZZ przedstawiła następujące propozycje (propozycje przytoczone kursywą, uwagi do nich czcionką zwykłą). W zakresie organizacji czasu pracy starszych pracowników (tj. kobiety 55+ oraz mężczyźni 60+): wprowadzić dodatkową przerwę w pracy lub wydłużyć obecny jej wymiar,              Propozycja częściowo zbieżna z pkt 1 […]

Projekt rozporządzenia PTPiREE – Zespół trójstronny ds. branży energetycznej

Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 237[15] § 2 k.p., który pozwala ministrom właściwym do określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac na wydanie rozporządzenia określającego „przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac”. Wykładnia systemowa oparta na art. 207 i 208 k.p. (które otwierają dział dziesiąty k.p. poświęcony BHP; art. 237[15] zamyka ten […]

Zestawienie propozycji wszystkich Central związkowych i pracodawczych w sprawie aktywnego starzenia się oraz przejścia międzypokoleniowego wraz z komentarzem

Generalnie na poparcie zasługują wszystkie propozycje central związkowych. Uwagi do propozycji OPZZ: OPZZ przedstawiła następujące propozycje (propozycje przytoczone kursywą, uwagi do nich czcionką zwykłą). W zakresie organizacji czasu pracy starszych pracowników (tj. kobiety 55+ oraz mężczyźni 60+): wprowadzić dodatkową przerwę w pracy lub wydłużyć obecny jej wymiar,              Propozycja częściowo zbieżna z pkt 1 […]

Komentarz do nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z dnia 5-go lipca 2018

Oddajemy w Państwa ręce egzemplarz Komentarza do nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z dnia 05 lipca 2018 r. Komentarz powstał jako materiał dydaktyczny do Konferencji naukowej pt. Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian  w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej, współorganizowanej przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Kancelarię prawną REGULUS oraz […]

Projekt ustawy o odpowiedzialności osób zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – komentarz

Pytanie. Dlaczego projekt tej ustawy jest istotny z punktu widzenia interesów związków zawodowych i pracowników. Wstęp Ustawa dotyczy podmiotów zbiorowych, które to pojęcie jest zdefiniowane w art. 2 pkt 1. Obejmuje ono m.in. wszystkie spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe) oraz wszystkie osoby prawne zatem także związki zawodowe. lista osób prawnych jest bardzo długa, i […]

Sprawozdanie z prac w Zespole ds. Prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego

 Szanowni Państwo! Jak już informowaliśmy w poprzednim sprawozdaniu, głównym tematem prac nad zmianami w prawie pracy jest ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Uzupełniającymi tematami są społeczni inspektorzy pracy oraz odpowiedzialność osób prawnych w kontekście praw pracowniczych. Dla przypomnienia – pracodawcy wraz ze stroną rządową przygotowali projekt daleko idących zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. […]

Ustalanie liczebności międzyzakładowego związku zawodowego na potrzeby uzyskania status zoz oraz reprezentatywnoścci u różnych pracodawców

Pytanie: jak ustalać liczebność związku (na użytek statutu ZOZ i reprezentatywności)  w przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych po 1 stycznia 2019 r.? Dla uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej w danym zakładzie pracy  (przykładowo prawo do reprezentowania indywidualnych praw pracowniczych swoich członków, prawo do reprezentowania zbiorowych praw pracowniczych w tym prawo do rokowań, prawo do informacji uprawienia […]

Legalność przepisu statutu związku o zakazie przynależności członka do innych organizacji związkowych. Oświadczenia o przynależności do kilku organizacji związkowych.

Pytania Czy przepis statutu związku zawodowego o zakazie przynależności do innej organizacji jest prawnie wiążący? Czy w oparciu o taki przepis statutu oraz zobowiązanie członka związku (zawarte np. w deklaracji członkowskiej) do przestrzegania statutu, przewodniczący związku może wnioskować, że: członek jego organizacji nie należy do innego związku i „podnosi” liczebność[1] wyłącznie temu  związkowi, w razie […]

Oświadczenia członków związku o przynależności do innych organizacji związkowych

nowelizacja ustawy o związkach zawodowych  Z  dniem 01 01 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Jedną z pierwszych czynności, które związek musi wykonać jest co półroczne oświadczenie o liczebności związku zawodowego na dzień 31 grudnia, które ma być złożone w ciągu dziesięciu dni pod sankcją utraty uprawnień zakładowej organizacji związkowej oraz […]

Oświadczenia o liczebności organizacji związkowych – nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Ustawodawca postanowił na różne sposoby utrudnić związkom zawodowym działalność. Zastawił też na nie kilka pułapek. Jedną z tych pułapek jest konieczność składania pracodawcy nie jednego (jak dotychczas), lecz dwóch oświadczeń o liczebności danego związku. Pierwsze oświadczenie (takie jak dotychczas) składane będzie na […]