Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

Wejście związkowca na zakład pracy - propozycje regulacji

 

W ramach prac Zespołu ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego przedstawiono dwa projekty regulacji dot. zasad dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej. Pierwszy to projekt nowelizacji art. 33 [1] ustawy o związkach zawodowych [uzz] drugi to kodeks (porozumienie central związkowych), wprowadzające zasady dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej. W pierwszej kolejności przytaczamy treść obydwu projektów, w następnej komentarz oraz nasze stanowisko w tej sprawie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

Wspólna reprezentacja związkowa - art. 25[3] ust. 3-5 ustawy o związkach zawodowych

 

Pytanie dotyczy skutków nowej regulacji dot. wspólnej reprezentacji zawartej w art. 25[3] ust. 3-5 ustawy o związkach zawodowych.

Wątpliwości dotyczące art. 25(3)  ust. 3 i 4 ustawy o związkach zawodowych:

 1. czy taka wspólna reprezentacja dotyczy występowania tylko wobec pracodawcy?
 2. czy ta reprezentacja ma charakter stały czy doraźny?
 3. co jeśli interesy poszczególnych organizacji wchodzących w skład reprezentacji są sprzeczne?
 4. co jeśli staną się sprzeczne w trakcie negocjacji?
 5. jak się to ma do przepisów o wspólnej reprezentacji przy rokowaniach nad ZUZP?

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Oświadczenia członków związku o przynależności do innych organizacji związkowych

nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

 

 Z  dniem 01 01 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Jedną z pierwszych czynności, które związek musi wykonać jest co półroczne oświadczenie o liczebności związku zawodowego na dzień 31 grudnia, które ma być złożone w ciągu dziesięciu dni pod sankcją utraty uprawnień zakładowej organizacji związkowej oraz oświadczenie o liczebności dla uzyskania statutu organizacji reprezentatywnej (kolejne takie oświadczenia będą składane na dzień 30 czerwca).  Wzory oświadczeń w odrębnym opracowaniu

Czytaj więcej...

Legalność przepisu statutu związku o zakazie przynależności członka do innych organizacji związkowych.

Oświadczenia o przynależności do kilku organizacji związkowych.

 

Pytania

 1. Czy przepis statutu związku zawodowego o zakazie przynależności do innej organizacji jest prawnie wiążący?
 2. Czy w oparciu o taki przepis statutu oraz zobowiązanie członka związku (zawarte np. w deklaracji członkowskiej) do przestrzegania statutu, przewodniczący związku może wnioskować, że:
 • członek jego organizacji nie należy do innego związku i „podnosi” liczebność[1] wyłącznie temu  związkowi,
 • w razie ustalenia w trakcie postępowania[2], że pracownik jednak należy do innego związku i jemu „podnosi” liczebność, przewodniczący nie jest winny podania nieprawdy celem uzyskania uprawnień związkowych.[3]

Czytaj więcej...

Ustalanie liczebności międzyzakładowego związku zawodowego  na potrzeby uzyskania status zoz oraz reprezentatywności u różnych pracodawców

 

Pytanie: jak ustalać liczebność związku (na użytek statutu ZOZ i reprezentatywności)  w przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych po 1 stycznia 2019 r.?

 

 1. Dla uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej w danym zakładzie pracy  (przykładowo prawo do reprezentowania indywidualnych praw pracowniczych swoich członków, prawo do reprezentowania zbiorowych praw pracowniczych w tym prawo do rokowań, prawo do informacji uprawienia z zakresu BHP) związek międzyzakładowy podaje pracodawcy liczbę wszystkich członków związku
 2. Dla uzyskania statusu reprezentatywnej organizacji związkowej  w przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych liczy się tylko liczba członków u danego pracodawcy. Nie ma znaczenia ilu członków ma dana organizacja międzyzakładowa u innych pracodawców.

Czytaj więcej...

Komentarz do znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych

w oparciu o porównanie dotychczasowych i nowych przepisów

 

Niniejszy komentarz opiera się na zestawieniu przepisów ustawy sprzed nowelizacji oraz po nowelizacji. Uwagi w kolumnie trzeciej są w większości powieleniem komentarza do nowelizacji, który został opublikowany wcześniej.  

TREŚĆ DOTYCHCZASOWA

USTAWY

 TREŚĆ OSTATECZNA,

KTÓRA WEJDZIE W ŻYCIE W PRZYSZŁYM ROKU

 UWAGI

Rozdział  1

Przepisy ogólne

 

Art.  1.  [Istota związków zawodowych]

1.      Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

2.      Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

3.      Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

 

Rozdział  1

Przepisy ogólne

 

Art.  1.  [Istota związków zawodowych]

1.      Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

2.      Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

3.      Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

 

Art.  11.  [Definicje legalne]

 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)      osobie wykonującej pracę zarobkową - należy przez to rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy;

2)      pracodawcy - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) oraz jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia;

3)      pracowniku - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Projektowany przepis poszerza prawo do koalicji na osoby inne niż pracownicy, czego wymaga od ustawodawcy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 2 czerwca 2015 r., K 1/13). Po stronie związków zawodowych może powstać problem ustalania czy dana osoba składająca wniosek o przyjęcie do związku spełnia kryteria z art. 1[1] pkt 1.

Wydaje się, że konieczne będzie przygotowanie dla takich osób nowych deklaracji członkowskich, w których będą one (a) składał oświadczenie, że nikogo nie zatrudniają do głównej działalności (chodzi o to, że sprzątaczka nie może zatrudniać innej sprzątaczki która ją zastępuje, a informatyk – innego informatyka; ale i sprzątaczka, i informatyk mogą korzystać z pomocy księgowego, sprzątaczka może korzystać z usług informatyka a informatyk – zatrudniać sprzątaczkę), (b) że nie ponosi ryzyka gospodarczego zatrudniającego (w szczególności że umowa łącząca go z zatrudniającym nie uzależnia wynagrodzenie od wyniku finansowego zatrudniającego), oraz (c) że ma interes w szczególności w tym, by związek reprezentował go w negocjacjach przyszłego układu zbiorowego obejmującego wynagrodzenia osób takich jak on (ona). Ponadto, z uwagi na treść art. 25[1] ust. 1 pkt 2 taki pracownik powinien wskazać datę rozpoczęcia pracy (a dla wygody proponuję od razu w deklaracji wskazywać kiedy upłynie pół roku od tej daty), a z uwagi na treść art. 25[1] ust. 5 pracownik powinien deklarować, czy należy do innej organizacji związkowej, a jeżeli tak, to wskazywać w której z nich ma być liczony do reprezentatywności. Warto też nałożyć na członków (również obecnych) obowiązek informowania władz związku o wstąpieniu do innego związku oraz dokonania w takich sytuacjach wyboru reprezentującej organizacji związkowej. Warto wreszcie dodać w deklaracji upoważnienie dla związku do konsultowania z innymi organizacjami związkowymi działającymi u danego pracodawcy czy dany pracownik jest ich członkiem i którą organizację wskazał.

Zmiany definicji pracodawcy są pochodną zmiany sposobu definiowania pracownika. 

 

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.