Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

Reforma prawa pracy. Likwidacja umów śmieciowych – sukces czy porażka strony społecznej

 

 Dotyczy projektu kodeksu pracy

Wsłuchując się w narrację prowadzoną w mediach na temat reformy prawa pracy można odnieść wrażenie, że obserwujemy rozgrywkę wyłącznie o tzw. umowy śmieciowe. Nie zagłębiając się w temat (tak jak robi to ogromna większość odbiorców pracy) można odnieść wrażenie, że oto na naszych oczach rozgrywa się bój o wyeliminowanie patologii, jaką są te umowy. Powstaje obawa, że w pewnym momencie, po wejściu w życie zmian w proponowanym kształcie, mogą one przez część prasy być skomentowane, jako sukces świata pracy. Pracodawcy pod ogromnym naciskiem strony społecznej i rządu ulegli, godząc się na jakąś formę likwidacji ich ulubionej formy zatrudniania – czyli śmieciówek. Oddanie pola przez pracodawców z pewnością będzie powodem do dumy dla central związkowych. Sprawa nie jest jednak aż taka prosta. Należy postawić pytanie – co w zamian otrzymali pracodawcy, bo niestety w dialogu społecznym nic za darmo nie ma. Co zyska państwo – jako tzw. największy pracodawca, a jednocześnie podmiot starający się ściągnąć zewnętrznych inwestorów. Oraz - ostatnie pytanie – kto ostatecznie poniesie koszty tej reformy.

Czytaj więcej...

Projekt nowego kodeksu pracy - komentarz

Projekt nowego kodeksu został przygotowany przez Komisję kodyfikacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele rządu RP, pracodawców - Lewiatan, Pracodawcy RP oraz Rzemiosło Polskie, a także przedstawiciele central związkowych – OPZZ, Solidarność i FZZ. Projekt ten wpisuje się niestety, w postępującą od co najmniej dekady liberalizację prawa pracy.

Łącznie z:

  • obowiązującą już nowelizacją obecnego kodeksu pracy – podnoszącą limit zatrudnienia do 50 pracowników, od którego pracodawca ma obowiązek tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wprowadzić regulamin pracy[1],
  • projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych,
  • projektami zmian w ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych,
  • ostatnio przedstawionym opinii publicznej projektem kodeksu zbiorowego prawa pracy,

projekt nowego kodeksu pracy stanowi całość dającą zupełnie nowe prawo pracy. Prawo pracy, które radykalnie różni się od obecnie obowiązującego – i to różni się zdecydowanie na korzyść pracodawców, ze stratą uprawnień pracowników. Zastanawiająca w tym wszystkim jest rola trzech współtworzących komisję kodyfikacyjną central związkowych. O ile zrozumieć można jeszcze postawę NSZZ Solidarność – sojusznika społecznego rządu, trudno jest zrozumieć rolę, jaką ma w tych zmianach OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych.

Czytaj więcej...

Krokodyle łzy pracodawców

 

Podobno gdy krokodyl zjada swoją ofiarę to płacze. Podobny charakter mają „łzy” pracodawców, ronione obecnie nad projektem nowego kodeksu pracy. Biorąc pod uwagę korzyści, jakie płyną z proponowanych zmian w prawie pracy dla tej grupy społecznej (a także dla rządu - jako reprezentanta „największego pracodawcy” - jakim jest państwo) trudno uwierzyć w szczerość oburzenia. Bo czegóż tak naprawdę można chcieć więcej.

Przedłożony projekt wpisuje się ewidentnie w postępującą od co najmniej dekady liberalizację prawa pracy. W obecnym parlamencie znowelizowano już obecny kodeks pracy podnosząc limit zatrudnienia do 50 pracowników, od którego pracodawca ma obowiązek tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wprowadzić regulamin pracy[1] . To rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla pracodawców, ponieważ zwalnia ich ze zobowiązań finansowych do świadczeń socjalnych na rzecz pracowników, a także pozostawia wolną rękę w tworzeniu umów o pracę. Regulamin pracy, obok regulaminu wynagradzania, jako zbiorowe źródło praw i obowiązków pracowników jest często jedynym źródłem zbiorowego prawa pracy w zakładzie. Pracodawca zatrudniający dotychczas 20 pracowników musiał w sposób zbiorowy ukształtować ich warunki pracy i wynagrodzenie- co z pewnością zapobiegało dyskryminacji w zatrudnieniu i płacach. A co najważniejsze, zmiany dokonywane w tych dokumentach musiałyby być konsultowane z przedstawicielami załogi – związkami zawodowymi i często uzależnione od ich zgody. Obecnie pracodawcy, już bez udziału załogi, mogą kształtować zasady prawa pracy, umawiając się o nie indywidualnie z każdym pracownikiem, którego już nie chroni przynależność do zbiorowości wymuszona istnieniem dokumentów zbiorowego prawa pracy

Czytaj więcej...

Pracodawca czy podmiot sprawujący kontrolę / Podmiot decyzyjny jako strona dialogu społecznego

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
B-1049 Brussels
BELGIA 

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI NARUSZENIA PRZEZ POLSKĘ ZAPISÓW TRAKTATOWYCH W ODNIESIENIU DO POLITYKI SPOŁECZNEJ WRAZ Z WNIOSKIEM O PODJĘCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO ZAGADNIENIA TJ. PROBLEMATYKI POLSKIEJ REGULACJI ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH W ODNIESIENIU DO CELÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ OKREŚLONEJ W TRAKTATACH

 

  1. Wstęp

Działając w imieniu Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 lok. 76 (00-628 Warszawa, Polska), tj. organizacji związkowej reprezentującej pracowników branży energetycznej w Polsce, dostrzegając istotny problem w zakresie regulacji dotyczącej negocjacji i rokowań w związku z prowadzeniem sporów zbiorowych, chcielibyśmy zwrócić uwagę Komisji na przedstawione poniżej zagadnienia. Stojąc na straży uprawnień pracowniczych, i mając na uwadze istotne zaangażowanie Unii Europejskiej, a w szczególności Komisji, w zadania związane z poprawą warunków życia i pracy pracowników Państw Członkowskich, uważamy Komisję za właściwego adresata poniższych wniosków i analiz.

Czytaj więcej...

Łączenie, podział, likwidacja związków zawodowych - projekt przepisów

  • 1 [łączenie związków zawodowych] Związek Zawodowy może podjąć uchwałę o połączeniu. Połączenie związków zawodowych polega na utworzeniu nowego związku z dotychczas istniejących lub na przejęciu przez jeden związek zawodowy innego lub innych związków. Sposób oraz zasady połączenia związków zawodowych określają ich uchwały zatwierdzające jednocześnie projekt statutu nowoutworzonego związku lub statut związku przejmującego.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Omówienie zmian systemowych

Pierwsza ważna zmiana polega na zastąpieniu we wszystkich przepisach ustawy pojęcia „pracownik” pojęciem „osoby wykonującej pracę zarobkową”. Jest ona wymuszona przez wyrok TK w sprawie 1/13. Pojęcie „osoba wykonująca pracę zarobkową” nie jest obecnie zdefiniowane ustawowo, i dokonując jego wykładni można jedynie posłużyć się uzasadnieniem w/w wyroku (i ew. dorobkiem orzeczniczym ETS, do którego wyrok nawiązuje). Zastrzec jednak należy, że omawiana zmiana jest skoordynowana z prezydenckim projektem zmiany ustawy o związkach zawodowych (który nie trafił jeszcze do prac legislacyjnych). Ten projekt przewiduje dodanie do ustawy o związkach zawodowych art. 1[1] zawierającego definicję „osoby wykonującej pracę zarobkową” oraz skoordynowaną z nim definicję „pracodawcy”. Generalnie chodzi o objęcie prawem do zakładania związków zawodowych (a w dalszej kolejności – przyznanie prawa do strajku) osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Obie te definicje budzą kontrowersje i zdecydowany sprzeciw jednej ze stron dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.