Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
Polityka RODO
O nas

Publikacje

Osobowość prawna jednostki organizacyjnej ponadzakładowego związku zawodowego - wyjście ze struktur/likwidacja związku zawodowego posiadającego osobowość prawną na podstawie statutu związku…

Osobowość prawna jednostki organizacyjnej ponadzakładowego związku zawodowego  - wyjście ze struktur/likwidacja związku zawodowego posiadającego osobowość prawną na podstawie statutu związku ponadzakładowego Zgodnie z art. 37 § 1 k.c. „Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”. W odniesieniu do związków zawodowych zasadę tę podkreśla art. 15 ust. 1 u.z.z. stanowiący, że...

Czytaj więcej...

praca związkowca w warunkach szczegółnych

Praca w warunkach szczególnych pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy i oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych Pytanie: pracownik pracował w warunkach szczególnych (przykładowo 15 lat) jako elektromonter prac na sieci. W następnej kolejności został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i oddelegowany do prac w związku zawodowym. Ma wrócić do pracy. Czy okres pracy w związku może  mu zostać zaliczony jako praca w warunkach szczególnych? Drugie...

Czytaj więcej...

Projekt nowelizacji ustawy o PIT

Projekt nowelizacji ustawy o PIT     Przedstawiony projekt stanowi nowelizację przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt jednoznacznie zmierza do obniżenia podatków - taki cel da obniżenie stawki z 18 do 17% i podniesienie kosztów uzyskania przychodu.  ...

Czytaj więcej...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, w trybie 52 kodeksu pracy - element winy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, w trybie 52 kodeksu pracy - element winy W sprawie w której pracodawca zamierza zwolnić pracownika z art. 52 k.p. związek zawodowy w pierwszej kolejności zobowiązany jest wysłuchać pracownika.  Związek musi ocenić czy czyn pracownika ma charakter zawiniony. Tytułem dygresji, przebywanie w miejscu pracy (lub delegacji) pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zawsze ma znamiona winy – chyba ze pracownik wykaże ż...

Czytaj więcej...

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy w 2019 r.

 Zmiany w prawie pracy w 2019     Wprowadzenie   W 2019 r. dokonano siedmiu ingerencji w przepisy kodeksu pracy. Niektóre mają bardzo ograniczony charakter, i zostały pominięte w niniejszej analizie, którą ograniczono do zmian istotnych. ...

Czytaj więcej...

Umowa na czas określony po zmianach - liberalizacja prawa pracy

Umowa na czas określony po zmianach - liberalizacja prawa pracy W dniu 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zawierania umów na czas określony – ustawa z 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1220). Przepisy zostały mocno zliberalizowane. Do ich zmiany umowa o pracę na czas określony była w miarę trwałą umową. Przez okres jej obowiązywania pracodawca nie mógł jej wypowiedzieć chyba że wcześniej wspólnie z pracownikiem zastrzegł taką możli...

Czytaj więcej...

Zestawienie propozycji wszystkich Central związkowych i pracodawczych w sprawie aktywnego starzenia się oraz przejścia międzypokoleniowego wraz z komentarzem

Zestawienie propozycji wszystkich Central związkowych i pracodawczych w sprawie aktywnego starzenia się oraz przejścia międzypokoleniowego wraz z komentarzem   Generalnie na poparcie zasługują wszystkie propozycje central związkowych. ...

Czytaj więcej...

Zestawienie propozycji wszystkich Central związkowych i pracodawczych w sprawie aktywnego starzenia się oraz przejścia międzypokoleniowego wraz z komentarzem

Zestawienie propozycji wszystkich Central związkowych i pracodawczych w sprawie aktywnego starzenia się oraz przejścia międzypokoleniowego wraz z komentarzem   Generalnie na poparcie zasługują wszystkie propozycje central związkowych.   Uwagi do propozycji OPZZ: OPZZ przedstawiła następujące propozycje (propozycje przytoczone kursywą, uwagi do nich czcionką zwykłą). ...

Czytaj więcej...

Konsolidacja branżowych związków zawodowych w energetyce

Przekształcenie federacji związków zawodowych w "ponadzakładowy" związek zawodowy

Przekształcenie federacji związków zawodowych w "ponadzakładowy" związek zawodowy   Poniższy artykuł wynika z coraz pilniejszej potrzeby przekształceń i scalania branżowego ruchu związkowego, wynikającej między innymi z wejścia w życie od początku 2019 roku nowej ustawy o związkach zawodowych. Na wstępie nadmienić należy, że w ramach prac nad projektem kodeksu zbiorowego prawa pracy wspólnie z prof. Pliszkiewiczem występowaliśmy o uzupełnienie tego dokumentu o prze...

Czytaj więcej...

Konsolidacja branżowego ruchu związkowego w grupach kapitałowych na tle spodziewanych zmian w prawie pracy

Konsolidacja branżowego ruchu związkowego w grupach kapitałowych na tle spodziewanych zmian w prawie pracy

  Konsolidacja branżowego ruchu związkowego w grupach kapitałowych na tle spodziewanych zmian w prawie pracy „Reforma”  zbiorowego prawa pracy Zmiany w zbiorowym prawie pracy powoli stają się faktem. W Sejmie jest już projekt nowej ustawy o związkach zawodowych. Istotną zmianą, obok licznych przepisów karnych, penalizujących ewentualne błędy organów wykonawczych związków, jest podwyższenie progu reprezentatywności związków. Obecnie obowiązujący próg 7% procent...

Czytaj więcej...

Przejście pracowników do nowego pracodawcy

Układ zbiorowy pracy po przejściu pracowników do nowego pracodawcy

Układ zbiorowy pracy po przejściu pracowników do nowego pracodawcy W przedmiotowej sprawie brak jest jednoznacznego przepisu, orzeczenia ani wypowiedzi doktryny dotyczącej takiego problemu.  Uważam, że należy to rozwiązać na zasadach ogólnych. Kwestię czy do pracowników nowych (w tym - bez rozróżnienia - takich z którymi zawarto umowę o pracę i takich z którymi następuje kontynuacja stosunku pracy po przejściu na zasadzie art. 23[1] k.p.) stosuje się układ zbiorowy ...

Czytaj więcej...

Referat konferencyjny na temat nieprawidłowości w stosowaniu art 23 [1] k.p. przy przejsciu pracowników do nowego pracodawcy

Referat konferencyjny - nieprawidłowości przy stosowaniu art 23 k.p. Zostałem poproszony o wypowiedź w sprawie praktycznych problemów stosowania regulacji prawnej dotyczącej przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.  W mojej opinii, podzielanej przez część środowiska związkowego, przepisy te należy ocenić krytycznie. Podstawą problemu wydaje się to, że rozwiązania te zostały do polskiego systemu prawnego implementowane wadliwie. Wskazać można trzy główne aspekty...

Czytaj więcej...

Projekt zmian art. 23 [1] ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych przepisów.

Zmiana art. 23 [1] ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych przepisów. Cel; zapobieganie wykorzystywania przepisów z art. 23[1] k.p.do dokonywania restrukturyzacji zatrudnienia.W dalszej części propozycje innych zmian.   W poniższym projekcie proponowane zmiany polegające na dodaniu nowych jednostek redakcyjnych tekstu oznaczono dla większej przejrzystości kursywą. W podobny sposób oznaczono te fragmenty tekstu, których zmiana jest proponowana. Pozostała część prz...

Czytaj więcej...

Stanowisko/wniosek ZZZE MInisterstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprawidłowego stosowania art 23 [1] k.p.

Stanowisko/wniosek  ZZZE do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie nieprawidłowego stosowania art 23 [1] k.p  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Energii Rada Dialogu Społecznego    Szanowni Państwo, Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (ZZZE) jest federacją związków zawodowych  skupiającą ponad 16 tysięcy pracowników w 88 organizacjach członkowskich. Funkcjonuje na terytorium całej P...

Czytaj więcej...

Układy zbiorowe pracy

Informacja na temat postępu prac Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej

Informacja na temat postępu prac Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej     Szanowni Państwo! Niniejsza informacja jest kontynuacją poprzednich sprawozdań przesyłanych do członków Central związkowych w sprawie postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej. W dniach 08 oraz 09 października br. odbyło się posiedzenie odpowiednio Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej przy Ministe...

Czytaj więcej...

Ocena zdolności układowej związków oraz federacji pracodawców

Ocena zdolności układowej związków oraz federacji pracodawców   W sprawie ustalenia zdolności układowej strony pracodawczej należy poczekać na jednoznaczną informację z ich trony. Wychodzenie z domysłami jest niecelowe. Zdolność do zawarcia układu ponadzakładowego mają związki pracodawców ale także w niektórych sytuacjach ich federacje lub konfederacje – patrz pkt 3. Stąd pracodawcy powinni oficjalnie przedstawić statut swojej organizacji lub nr KRS ze wskazaniem zd...

Czytaj więcej...

Informacja na temat postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej

Informacja na temat postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej       Niniejsza informacja jest kontynuacją poprzednich sprawozdań przesyłanych do członków Central związkowych w sprawie postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej . ...

Czytaj więcej...

Pisma i stanowiska Central związkowych w sprawie przywrócenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Branży Energetycznej

Pisma i stanowiska Central związkowych w sprawie przywrócenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Branży Energetycznej   Nacisk ze strony Central związkowych na  ujednolicenie prawa pracowników branży energetycznej oraz przywrócenie ponadzkladowego układu dla tej branży  trwa niemalże od momentu rozwiązania federacji pracodawców, umożliwiającego odstąpienie poszczególnych spółek od dotychczasowego PUZP. Do chwili obecnej nacisk ten ograniczał się do wystąpi...

Czytaj więcej...

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy

Pracodawca czy podmiot sprawujący kontrolę / Podmiot decyzyjny jako strona dialogu społecznego

Pracodawca czy podmiot sprawujący kontrolę / Podmiot decyzyjny jako strona dialogu społecznego W obecnym stanie prawnym partnerem w dialogu społecznym dla wszystkich przedstawicielstw pracowniczych jest pracodawca – podmiot, o którym mowa w artykule 3 kodeksu pracy. Differentia specifica pracodawcy to między innymi zdolność do dokonywania wszystkich czynności z zakresu indywidualnego prawa pracy m.in. zatrudniania pracowników i zwalniania pracowników. Faktem jest, że...

Czytaj więcej...

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy. referat konferencyjny  Wstęp Motywem przewodnim tego referatu  jest przywołany już we wstępie art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tworzący w Polsce model społecznej gospodarki rynkowej. W modelu tym, dialog społeczny i współpraca są mechanizmami mającymi gwarantować rozwój gospodarczy, za pomocą których prowadzące działalność gospodarczą podmioty, oraz osoby uczestniczące w tej działalności jako pracownicy niwelują kon...

Czytaj więcej...

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy

 Pracodawca w zbiorowym prawie pracy   Poniższy tekst jest fragmentem projektu pracy doktorskiej p. Marcina Szymanka (twórca) i Jemu przysługuje pełnia praw autorskich. Wykorzystanie tych treści w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności powielenie ich w jakimkolwiek fragmencie i bez względu na cel, dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem opatrzenia tego fragmentu zastrzeżeniem o treści takiej jak niniejsze. ...

Czytaj więcej...

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych)

Podstawa prawna żądania przez organizacje związkowe listy pracowników zakładu pracy podczas organizowania referendum strajkowego

Podstawa prawna żądania przez organizacje związkowe listy pracowników zakładu pracy podczas organizowania referendum strajkowego   W trakcie organizowania referendum strajkowego w zakładzie pracy organizacje związkowe muszą dysponować jego listą pracowników. W posiadaniu takiej listy jest najczęściej wyłącznie pracodawca. W wielu przypadkach pracodawca zasłania się przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych) odmawiając związkom ...

Czytaj więcej...

RODO a monitoring w zakładach pracy - zmiany w kodeksie pracy

RODO a monitoring w zakŁAdach pracy - zmiany w kodeksie pracy   Zagadnienie "Czy obraz z kamer może być wykorzystywany do kontrolowania obecności i pracy pracowników i jakie można na podstawie zarejestrowanego obrazu wyciągnąć konsekwencje" doczekało się niedawno regulacji. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje art. 22[2] Kodeksu pracy. Stanowi on, że:   ...

Czytaj więcej...

Deklaracja członkowska związku zawodowego - wzór dla nowych członków

Deklaracja członkowska związku zawodowego - wzór dla nowych członków WZÓR ...

Czytaj więcej...

Polityka Prywatności Danych Osobowych

Polityka Prywatności Danych Osobowych   wzór ...

Czytaj więcej...

Konferencje
Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej. Konferencja naukowa

Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej. Konferencja naukowa

  Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej.   Konferencja z udziałem Organizacji związkowych oraz przedstawicieli pracodawców, organizowana pod patronatem Grupy kapitałowej  Konferencja organizowana jest w Poznaniu przy ul Strzeszyńskiej 58 w dniu 21 -22 03 2019 r. Początek konferencji o godzinie 11 00 Wstęp na konferencję za okazaniem zaproszenia. W załączniku materiały i p...

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa (planowana) Temat

Konferencja naukowa (planowana) Temat "Rozwiązywanie sporów zbiorowych - kształt nowelizacji prawa sporowego"

Konferencja naukowa (planowana) Temat "Rozwiązywanie sporów zbiorowych - kształt nowelizacji prawa sporowego"       TEMAT: Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  - sądowe kontrole sporów zbiorowych Organizatorzy     Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych     Tematy  konferencji   1.       Spory zbiorowe jako element dialogu społecznego 2.       Przedmiot sporu zb...

Czytaj więcej...

Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego - informacja     W dniu 13 listopada odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.  Całość posiedzenia poświęcona została w zasadzie tematowi zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dla przypomnienia, projekt zaproponowany przez stronę rządową zawiera istotne zmiany w prawie sporowym. Zawęża między innymi krąg przedmiotów, wokół których może b...

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z Konferencji - Co dalej z reformą prawa pracy

Sprawozdanie z konferencji pt. Co dalej z reformą prawa pracy   W dniu 20 06 2018 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyła się współorganizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Konferencja pt. – Co dalej z reformą prawa pracy.                          ...

Czytaj więcej...

Szkolenia

Oferta szkoleń jeśieb 2019

Oferta szkoleń z zakresu prawa pracy jesień 2019   Temat szkolenia     Najnowsze zmiany w indywidualnym oraz zbiorowym prawie pracy Termin szkolenia Do uzgodnienia – wstępne terminy październik listopad 2019r. 08-09 10  2019 r. Prowadzący radca prawny Magdalena Trębacz, adwokat Łukasz Panasiuk, Marcin Szymanek[1] Opis szkolenia Szkolenie obejmować będzie aktualne zmiany w ustawach: - o związkach zawodow...

Czytaj więcej...

Szkolenia Związków Zawodowych ZEDO Dolna Odra

Szkolenia Związków Zawodowych ZEDO Dolna Odra

Szkolenia Związków Zawodowych ZEDO Dolna Odra   Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce   Szkolenia przeprowadzono w Gryfinie  w dniach 27-28 12 2019 r. oraz także w Gryfinie w dniach 19-20 2019 r....

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych - szkolenia

Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce   Szkolenie dla związków zawodowych PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO  ...

Czytaj więcej...

Wyzwania RODO – nowe obowiązki organizacji związkowych w zakresie ochrony danych osobowych, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych  oraz zagadnienia praktyczne…

Wyzwania RODO – nowe obowiązki organizacji związkowych w zakresie ochrony danych osobowych, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych oraz zagadnienia praktyczne…

Wyzwania RODO – nowe obowiązki organizacji związkowych w zakresie ochrony danych osobowych, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych  oraz zagadnienia praktyczne z zakresu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" dla pracowników PGE GiEK S.A. ” 4-6 Listopad 2018  Hotel Prezydent MEDICAL SPA & WELLNES w Krynicy Zdroju ...

Czytaj więcej...

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.